Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Debattartikel: En trygg och välfungerande sjukförsäkring

I dag skriver socialminister Annika Strandhäll på DN-debatt om hur regeringen jobbar för att förbättra sjukförsäkringen.

En sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet och ett gott stöd, så att du snabbt kan bli frisk och komma tillbaka till jobbet. Där individen kan förstå och ta till sig beslutet en får. Det är mitt mål som socialminister och jag presenterar nu huvudpunkterna i regeringens program för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum.

När regeringen tillträdde hösten 2014 var utmaningen tydlig. Sjukskrivningarna hade ökat med 50 procent under den borgerliga regeringen och prognoserna pekade uppåt. Ulf Kristersson hade under sin tid som socialförsäkringsminister lyckats med konststycket att utförsäkra nära 100 000 personer och samtidigt få sjuktalen att stiga. Att få kontroll över situationen och vända den utvecklingen blev vårt tydliga mål.

Ett stort problem idag är att alltför många människor blir sjuka av sitt jobb. Det tänker jag inte acceptera. Lösningen finns därför ofta på arbetsplatserna, både för det förebyggande arbetet och för vägen tillbaka. Här har arbetsgivare och fackliga organisationer ett stort ansvar. Regeringen har förbättrat den ekonomiska tryggheten, ökat möjligheterna till rehabilitering och förstärkt arbetsmiljöarbetet så färre blir sjuka av sitt jobb. Men det räcker inte. När sjukskrivningarna nu inte längre ökar visar sig andra utmaningar. Det är dem jag särskilt vill ta upp här och nu.

Regeringen ser två tydliga utmaningar här. Det handlar om stödet till individen - som behöver utvecklas - och om samverkan mellan myndigheter, arbetsgivare och organisationer - som måste fungera. Jag ser att vi inte kommit tillräckligt långt och jag vill därför ta krafttag i dessa frågor.

Jag har fått många brev, mail och samtal från människor som berättar om hur de upplever att tryggheten har brustit och stödet inte varit tillräckligt i sjukförsäkringen. De berättelserna känner jag mig inte nöjd med. Om något händer, om en svår sjukdom drabbar eller stressen av en ohållbar arbetssituation tar ut sin rätt och vi inte kan jobba – då ska vi veta att vi har ekonomisk trygghet och ett snabbt och bra stöd tillbaka till hälsa och arbete. När du är som svagast måste samhället vara som starkast. Sverige är starkare när vi håller ihop. Vi behöver utveckla, och inte avveckla, den svenska modellen.

Stödet till individen behöver förbättras och fler behöver också ta sitt ansvar i det stödet. Myndigheter måste samarbeta för individens bästa. Arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att förebygga att anställda blir sjukskrivna och stödja återgången i arbete på bästa sätt. Därför presenterar regeringen nu ett nytt åtgärdsprogram för en trygg och välfungerande sjukförsäkring med människan i centrum:

1. En välfungerande försäkring som ger stöd och leder till jobb. Regelverket i sjukförsäkringen ska gå i takt med förändringar i samhället och människors behov. Vi får signaler om att det ibland inte gör det, vilket vi tar på stort allvar. Det kan till exempel handla om att en rehabilitering avbryts för att man når en tidsgräns, trots att den erbjuder de bästa möjligheterna att återgå i arbete. Det finns också de som känner oro för hur Försäkringskassan bedömer förmågan att arbeta. Regeringen tillsätter nu en utredning som får i uppdrag att se över tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete samt särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga. För att få resultat redan nu har vi gett Försäkringskassan som mål att vidta åtgärder för att öka förståelsen för sina beslut, de måste vara tydliga och begripliga. Det innebär inte att alla kommer vara nöjda med sitt beslut, men att alla ska kunna förstå varför beslutet ser ut som det gör. Och det ska inte komma som en överraskning.

2. Nolltolerans – ingen ska falla mellan stolarna. Nyckeln till en god rehabilitering ligger i ett gott samarbete och god kommunikation mellan arbetsgivare, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan. Här har Försäkringskassan ett stort ansvar som måste växlas upp. De får ett uppdrag om att vara mer närvarande, både i kontakten med individer och andra aktörer. Läkarintyg skickas fram och tillbaka, vilket skapar osäkerhet för de sjukskrivande läkarna, otrygghet för individen och svårigheter för Försäkringskassan att göra sitt jobb. Det ger en dålig arbetsmiljö inom både sjukvården och på myndigheten och i slutändan är det individen som får betala priset. Vi ger därför ett uppdrag om bättre dialog mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får ett Nolltoleransuppdrag, det måste bli ett slut på att människor faller mellan stolarna.

3. Slut på stuprören. Det är en människa som blir sjuk och en människa som ska bli frisk igen. Det måste stå i centrum. Vi behöver se över individens resa genom sjukförsäkringen, så att hon på allvar hamnar i centrum och se till att det regelverk vi har ger trygghet och ett gott stöd tillbaka till hälsa och jobb. Därför tillsätter regeringen en nationell samordnare som ska ha individens och samhällets bästa för ögonen.

4. Trygghet och rätt person på rätt plats. Vi har dragit igång ett arbete för att analysera sjukersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension. Idag är det väldigt få som får sjukersättning beviljad. Rätt person ska vara på rätt plats för att vi ska kunna ge stöd på bästa sätt. Samtidigt måste vi se till att regelverket inte lägger hinder i vägen för den som har sjukersättning att få en meningsfull sysselsättning.

5. Bättre anpassad sjukförsäkring. Det ska vara lättare att bli frisk och komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt. Regelverket ska hjälpa, inte stjälpa detta. Är du sjukskriven på halvtid så utgår reglerna från att du arbetar halvtid varje dag. Så fungerar varken verkligheten eller människor. Vi vet att arbetet är en friskfaktor, då ska sjukförsäkringen också erbjuda möjlighet till arbete för den som kan arbeta. Här finns till exempel ett spännande initiativ mellan Försäkringskassan och Sahlgrenska sjukhuset där cancerpatienter som önskar får arbeta i den utsträckning de orkar. Det vill jag analysera vidare.

Nu fortsätter arbetet med att säkerställa en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Det krävs av ett modernt välfärdsland. Socialförsäkringen är en del av den svenska modellen, det är så vi byggt Sverige till ett framgångsland där tryggheten och omsorgen om varandra är självklar. För oss handlar det om det tydliga målet och vikten av det förebyggande arbetet: Du ska inte bli sjuk av ditt jobb, men om du blir sjuk ska du ha ekonomisk trygghet och få ett gott stöd åter till hälsa och arbete.

Annika Strandhäll, socialminister

Uppdaterades senast: