Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Inga områden ska vara särskilt utsatta

Oavsett om du bor på Järva, i Järvsö eller i centrala Göteborg ska du leva ett tryggt och bra liv. Socialdemokraterna går därför till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vårt besked är att inga områden ska vara särskilt utsatta.

Segregationen ska brytas

Bostadsområden som präglas av trångboddhet, lägre bostadsstandard och en större otrygghet ska motverkas. Som en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid går Socialdemokraterna till val för att öka tryggheten och skapa ordning och reda på bostadsmarknaden.

– Inga områden i Sverige ska vara särskilt utsatta. Det kräver hårt jobb och prioriteringar men vi kommer inte ge oss förrän alla kan gå trygga på gatorna, ha ett jobb att gå till och bra skolor för barnen oavsett var man bor i Sverige, säger partiordförande Stefan Löfven.

Förslagen i korthet

Trygga områden för alla
Rusta upp miljonprogrammen. Socialdemokraterna föreslår en miljard årligen till upprustning och renovering. Det befintliga stödet som finns idag görs om så att fler kan använda det för att renovera i miljonprogramsområden och permanentas efter 2020.

Vidare ska miljardsatsningen på att öka tryggheten och förbättra den sociala situationen i våra utsatta områden ligga fast. Det innebär 2,2 miljarder årligen (425 mnkr 2018, 1,35 mdr 2019) från 2020. Det handlar om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Blandade bostadsområden
Bygg fler studentbostäder i ytterstadsområden. Socialdemokraterna vill göra en nationell satsning byggd på den modell för samverkan som används i Stockholmregionen.

Blanda upplåtelseformer. Socialdemokraterna vill ge ett uppdrag till Boverket att se över hur vi kan stimulera blandade upplåtelseformer i samma områden. I uppdraget ska ingå att se över om PBL kan justeras för att stimulera blandad boendestandard i samma områden.

Främja regionala allmännyttiga bostadsbolag. För att öka byggandet och blandningen av boenden vill Socialdemokraterna arbeta för att få fram regionala allmännyttiga bolag. Exempelvis finns i Göteborgsområdet sedan 1966 Förbo AB som ägs gemensamt av fyra kommuner.

Ordning och reda på bostadsmarknaden
Stoppa svartkontrakt. Köp av svarta hyreskontrakt ska kriminaliseras och lagskärpningar mot oskäliga hyror vid andrahandsuthyrning ska införas. Vidare ska straffen för försäljning av hyreskontrakt skärpas och eventuellt skärpta regler för bostadsbyten ses över.

Skärpa regler för folkbokföring. En folkbokförd person ska bli underrättad när någon annan låter folkbokföra sig på dennes adress. Om det skulle avse en person som inte är bosatt där får den underrättade personen möjlighet att omgående meddela Skatteverket om felet.

Begränsa antalet boende per lägenhet. Fastighetsägare ska vid behov kunna införa tak för antal boende per lägenhet i syfte att minska risken för omfattande trångboddhet.

 

Förslagen syftar till att genomföras under mandatperioden 2018–2022.

Uppdaterades senast: