Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Storsatsning på besöksnäringen

Arbete är grunden för välstånd och trygghet, och få näringar är så arbetsintensiva som besöksnäringen. Därför presenterar Socialdemokraterna idag en storsatsning på besöksnäringen för fler jobb i hela landet. Så bygger vi ett starkare samhälle.

Fler jobb i hela landet

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden gjort stora satsningar på besöksnäringen och under 2017 skapades 10 600 jobb. Nu vill Socialdemokraterna växla upp satsningen och ta ett samlat grepp om förutsättningarna för fler och växande företag inom besöksnäringen i hela landet.

– Besöksnäringens betydelse kan inte överskattas. Den skapar jobb, intäkter till bygden och gör stora delar av Sverige mer attraktiv att leva på, säger partiordförande Stefan Löfven.

För att besöksnäringen ska fortsätta sin positiva utveckling och för att Sverige ska kunna konkurrera om både inhemska och internationella turister behöver vi göra mer. Därför vill Socialdemokraterna genomföra en storsatsning för fler jobb i hela landet och ta ett samlat strategiskt grepp om besöksnäringen, för ökad turism och fler växande företag.

Socialdemokraterna vill

Satsa 100 miljoner kronor årligen på fler och hållbart växande företag inom besöksnäringen.
Satsningen ska påbörjas under nästa mandatperiod, i huvudsak genom Tillväxtverket.

Ta fram en samlad strategi för utveckling av svensk besöksnäring.
Arbetet med en strategi ska påbörjas efter valet och vara klart våren 2019. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela besöksnäringen utnyttjas fullt ut, och sker genom följande fokusområden:

  • Turistupplevelsen: äta-resa-göra-bo. Turister och besökare, så väl inhemska som internationella, kräver allt mer av sin turistupplevelse. Vi behöver stärka arbetet med attraktiva destinationer och säkerställa att företagare får möjlighet att förbättra sitt erbjudande mot turister.
  • Innovation och digitalisering. För att möta och göra det mesta av den digitala utvecklingen och för att attrahera fler turister behöver innovations- och digitaliseringstakten inom besöksnäringen öka.
  • Kompetensutveckling och karriärvägar. Det största tillväxthindret för företag inom besöksnäringen är svårigheter med att rekrytera och behålla rätt personal. Vi vill säkerställa kompetensförsörjningen och öka attraktiviteten för yrken inom besöksnäringen.
  • Förenkling för företag. Företag inom besöksnäringen upplever även regelkrångel som ett av de största hindren för tillväxt. De är ofta små företag med lite tid för administration. Därför vill vi fortsätta att göra det enklare att starta och driva företag genom digitalisering och arbeta för kortare handläggningsprocesser för företag inom näringen.
  • Hållbarhet. Sverige har en stark position som naturdestination, vår natur är en av de viktigaste anledningarna till att människor reser hit. Samtidigt är hållbarhetsutmaningarna för besöksnäringen många. Att säkerställa en hållbart växande näring är avgörande.

Göra Tillväxtverket till ansvarig myndighet för besöksnäringsfrågor. Idag har ingen nationell myndighet det samlade ansvaret för besöksnäringsfrågor, det ansvaret vill vi tilldela Tillväxtverket med syfte att bygga upp långsiktig kunskapsutveckling, att säkerställa samordning och att utveckla en nod för genomförandet av besöksnäringsstrategin.

Växla upp det nationella dialogforumet.
Under den här mandatperioden inrättade regeringen ett dialogforum för besöksnäringen där representanter för näringen hållit regelbundna möten med regeringen för att diskutera och skapa samsyn kring utmaningar och möjligheter. Det här vill vi ta vidare under nästa mandatperiod för att säkerställa fortsatt och förbättrad samverkan mellan näringsliv, statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Fastställa nya målsättningar för besöksnäringen.
Besöksnäringen ska stärka sin position som jobb- och exportmotor i hela landet. För att lyckas med detta föreslår vi följande målsättningar för kommande mandatperiod:

  • Fler utländska besökare och ökat inhemskt resande som bidrar till en ökad hållbar turismkonsumtion i Sverige.
  • Färre företag inom besöksnäringen upplever regler som ett hinder.
  • Företagen inom besöksnäringen har fortsatt ökad tillväxtvilja och tillväxttro.

Uppdaterades senast: