Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kampen mot klyftorna ska intensifieras

Vi ska skapa ett starkare, mer jämlikt, samhälle. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gett en kommitté i uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Kommittén, som getts namnet Jämlikhetskommissionen, ska ledas av utredaren Per Molander.

Ta itu med växande klyftor – en av våra viktigste uppgifter

De rika har blivit rikare medan de med de lägsta inkomsterna har halkat efter – så ser det ut i Sverige i dag. En sådan utveckling är helt oförenlig med vår idé om det starka samhället.

Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gett kommittén i uppgift att ta fram förslag som långsiktigt minskar klyftorna. Det gäller bland annat åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i möjligheter till god utbild­ning och arbete med goda arbetsvillkor.

– Klyftor mellan rik och fattig, mellan stad och land, sliter sönder och skapar misstroende. Kampen mot de växande klyftorna är en av regeringens viktigaste uppgifter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa. Arbetet ska slutredovisas senast den 31 maj 2020.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senast: