Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero

Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige – därför har Socialdemokraterna påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Varje elev ska få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar. För oss är det långt mycket viktigare än skattesänkningar för de som redan har mest.

Fler lärare går före skattesänkningar

Vi vill utbilda och anställa fler lärare och lärarassistenter. Lärare ska inte vara diversearbetare, de ska ägna sin tid åt att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen i klassrummet. Lärarassistenter ska ha kunskap och kompetens för att kunna arbeta självständigt och vara ett stöd för eleverna och lärarna.

I dag arbetar 28 000 fler i skolan jämfört med när den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Nu presenterar Socialdemokraterna ett paket med en rad förslag för ökad kunskap och studiero.

Förslagen i korthet

  • Anställa fler lärarassistenter och ta fram kortare kurser för lärarassistenterna så de kan vara ett bra stöd för lärarna och en extraresurs för eleverna.
  • Införa en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier. Det ska vara möjligt att plugga till lärare och jobba samtidigt i hela landet.
  • Att akademiker enkelt ska kunna bli lärare genom fler platser på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), att akademiska ämneskunskaper bättre valideras och att fler universitetsutbildningar också ger en lärarexamen.

Fler lärarassistenter för ökat kunskapsfokus

Fler lärarassistenter. För att eleverna ska få det stöd i skolan som de behöver måste lärarna avlastas. Vi har infört ett unikt statsbidrag som fullt utbyggt innebär 6 miljarder kronor per år till skolan och som kan användas till bland annat lärarassistenter. Av de 35 miljarder kronor som i år tillförs välfärden går dessutom en stor del till skolan. Men vi ser att fler lärarassistenter behövs. Vi vill därför tillföra ytterligare 1 miljard kronor per år i statliga medel till skolan för att anställa fler lärarassistenter. Genom att staten täcker upp hälften av lönekostnaden möjliggör satsningen ca 5 000 nya lärarassistenter.

Kurser för lärarassistenter. Lärarassistenter ska vara ett bra stöd för lärarna och en extraresurs för eleverna. De ska inte vara en belastning för lärarna utan klara sina arbetsuppgifter självständigt. Lärarassistenter behöver därför ha kunskap om t.ex. konflikthantering, skolans värdegrund och ledarskap i klassrummet. Därför vill vi införa snabba och effektiva kurser för lärarassistenter. Det ska vara korta kurser på olika nivåer för att möta olika behov i skolan. Kurserna ska vara möjliga att läsa på distans, under sommaren och på deltid. En del av kurserna ska också gå att tillgodoräkna sig, om du senare vill bli lärare.

Fler ska kunna bli lärare

Läraraspiranter – att plugga och jobba samtidigt i hela landet. Alla barn ska möta behöriga lärare oavsett var i landet man bor. Men lärarbristen är extra allvarlig i många glesbygdsområden. Socialdemokraterna vill att fler lärare ska kunna utbildas samtidigt som de arbetar i skolan. Därför vill vi införa en ny nationell utbildningsform som kombinerar jobb och studier i hela landet – Läraraspiranter. Det kommer leda till att fler väljer att utbilda sig till lärare, att skolorna får mer personal och att orter som har svårt att locka behöriga lärare får möjlighet att rekrytera.

Läraraspiranter ska anställas i skolan med lön samtidigt som de studerar till lärare, utbildningen sker via högskolan, men ska vara flexibel genom t.ex. distansstudier. Läraraspirantsmodellen ska finnas i hela Sverige – så att alla skolor kan använda sig av läraraspiranter som studerar till lärare medan de jobbar i skolan.

Akademiker ska enkelt kunna bli lärare. Det måste bli enklare för akademiker att bli lärare senare i livet. I dag kan examinerade ingenjörer och disputerade språkvetare anses ha för låga ämneskunskaper för att undervisa i gymnasieskolan, vilket försvårar rekryteringen av kunniga akademiker till läraryrket.

  • Utbildningsgaranti för akademiker som ska bli lärare. Under nästa mandatperiod vill vi att alla behöriga sökande akademiker ska erbjudas en plats på KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Ingen behörig ska kunna nekas för att utbildningen är full.
  • Akademiska ämneskunskaper ska ge bättre behörighet i skolan. Lärosätena och Universitets- och högskolerådet ska få i uppdrag att ytterligare förbättra valideringen av tidigare akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. Parallellt ska Skolverket ges i uppdrag att se över hur behörighetsreglerna för skolämnena bättre kan stämma överens med relevant akademisk utbildning, som ekonom-, ingenjörs-, språk- och juristutbildningar.
  • Fler högskole- och universitetsutbildningar ska ge lärarexamen. Vi föreslår att fler högskoleprogram ska ge både en ämneslärarexamen och en annan akademisk examen. Vi vill också att alla ämneslärarutbildningar ska ge både en lärarexamen och en examen i ett akademiskt ämne.

Uppdaterades senast: