Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Budget 2020

Under september presenteras de satsningar som regeringen föreslår i budgeten för 2020. Denna sida kommer att uppdateras löpande med de satsningar som tas ut. Budgetsatsningarna är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

En budget för ett starkare samhälle

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens förslag till budget. Mer pengar till en starkare välfärd i hela landet, mer i plånboken för pensionärer och en rättvis klimatomställning står i fokus i budgeten. Dessutom får polis, kriminalvården och rättsväsendet mer resurser i kampen mot brottsligheten.

Det här är en offensiv budget som uppfyller många socialdemokratiska vallöften. Fokus är på att bygga ett starkare samhälle. Det handlar om att ta stora steg mot att alla, oavsett var man bor i landet ska kunna jobba, ska få bra service och känna trygghet. En central del är att Sverige ska hålla ihop och att tillgången till välfärd och möjligheter inte ska bero på var man bor.

Grunden för ett tryggt och starkt samhälle börjar alltid i skolan. Därför får skolan mer pengar till fler lärare och lärarassistenter.Det är avgörande och kommer att ge både arbetsro och ökade kunskaper för eleverna. Bland annat ska möjligheterna att omskola sig till lärare utökas och göras mer attraktivt. Dessutom utökas utbildningsplatserna i hela vårt land, vilket är viktigt för att få fler människor i arbete.

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra för landets äldre, så att fler kan leva på sin pension och färre bli fattiga för att de blir pensionärer. Nu levererar regeringen på löftet och presenterar en satsning för i budgetpropositionen för 2020 på sänkt skatt, höjt grundskydd i garantipensionen och höjt tak för bostadstillägget. I grunden handlar förslagen om att alla äldre ska känna trygghet vid pensionen och om respekt för våra äldre som har byggt upp vårt land.

Här är några av budgetförslagen i korthet:

- Mer pengar till kommuner och landsting för att kunna anställa fler undersköterskor, sjuksköterskor och lärare.

- En halv miljard mer till kommuner med stora socioekonomiska utmaningar.

- Fortsatt förstärkning till polis, kriminalvård, tull och domstolar

- Fler servicekontor som säkrar tillgången till statlig service i hela landet.

- Höjd garantipension och bostadstillägg.

- Kunskapslyftet byggs ut till 93 000 högskoleplatser i hela landet.

- Fler lärarassistenter i skolan och satsningar på att lyfta läraryrket.

- Mer pengar för utbyggnad av bredband till hela landet.

- Bankskatt som stärker landets försvar.

- Stora satsningar för en rättvis klimatomställning.

- Satsning på kulturskola och fri entré till statliga muséer.

- Investeringsstöd för fler hyresrätter i hela landet.

Publicerad: 2019-09-18

Reformer i höstbudgeten för fler i arbete

Den s-ledda regeringen föreslår ett paket av reformer för att fler ska komma i arbete. Totalt föreslås cirka 1,3 miljarder kronor för att fler ska rustas för arbete, en fortsättning av utbyggnaden av kunskapslyftet, en bättre integration, och en aktiv näringspolitik.

Kursändring av jobbpolitiken

Mot bakgrund av den budget som M, KD och SD drev igenom i fjol har utrymmet för aktiv jobbpolitik minskats betydligt. Därför föreslår den s-ledda regeringen en kursändring av jobbpolitiken, som tidigare aviserade resursneddragningarna och ger bättre förutsättningar för goda resultat. Konkret innebär satsningarna att:

- Bättre förutsättningar ges inför reformering av Arbetsförmedlingen

- Matchningstjänster utvecklas och utökas

- Extratjänster och introduktionsjobb förstärks

- Minskning av arbetsmarknadsutbildningar dämpas

- Etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa

Bättre integration

För att snabba på integrationen och få in fler nyanlända i jobb, föreslås flera reformer som underlättar steget in på arbetsmarknaden. Ett intensivårs införs, som kommer bestå av en kedja av språkintensiva och yrkesnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under en relativt kort sammanhängande period. Svenska från dag ett förlängs och innebär att asylsökande får möjlighet att lära sig svenska och få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Insatser som till exempel språkundervisning under föräldraledigheten är viktigt för att snabba på etableringen såväl i samhället som i arbetslivet. Därför tillförs medel för insatser för svenska för föräldralediga.

Nya regler om eget boende införs. Eget boende för asylsökande (EBO) har i vissa kommuner med socioekonomiska utmaningar lett till trångboddhet, otrygga boendeförhållanden och frekventa flyttar, vilket riskerar att försvåra den enskildes etablering i det svenska samhället. För att asylsökande ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett bättre mottagande föreslår regeringen att asylsökande som bosätter sig i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.

Utbyggt kunskapslyft och aktiv näringspolitik

Regeringen gör inom Kunskapslyftet en omfattande utbyggnad av högskolan i hela landet och har särskilt prioriterat att bygga ut utbildningar till yrken med stor brist på personal med rätt kompetens. Sammantaget byggs Kunskapslyftet ut till 93 000 platser. Regeringen föreslår att medel tillförs universitet och högskolor för att fortsätta bygga ut flera samhällsviktiga högskoleutbildningar såsom förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar och vårdutbildningar. Även satsningar på ökad kvalité inom folkhögskolan, mer flexibelt utbud för enstaka kurser och ett studiestartsstöd finns med i budgeten.

I budgeten föreslås också satsningar för en aktiv näringspolitik. Utbyte av tankar, idéer och kunskap mellan näringslivet och offentliga aktörer bidrar till nya innovativa lösningar på samhällets utmaningar. Det nationella innovationsrådet, under ledning av statsministern, fortsätter sitt arbete under mandatperioden. Den befintliga exportstrategin utvecklas med satsningar för att stärka svenska företags exportförmåga och internationella konkurrenskraft, vilket bidrar till jobb och tillväxt i hela landet.

Publicerad: 2019-09-17

Skolpaket för höjda kunskaper

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. I budgetpropositionen för år 2020 fortsätter vi investera i skolan med fokus på höjda kunskaper, stärkt jämlikhet och fler lärare.

Höjda kunskaper – fokus på kunskap och bildning

Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Genom utbildningen ska alla elever ges likvärdiga möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Satsningarna innebär bland annat:

- Fler lärarassistenter

- Systematisk styrdokumentsutveckling

- Ämnesbetyg i gymnasieskolan

- Tekniksprånget och Naturvetenskap och teknik för alla förlängs

- Läslyftet förlängs

Stärkt likvärdighet – en jämlik kunskapsskola

Alla elever i landet ska oavsett social bakgrund ges jämlika och jäm­ställda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Därför investerar regeringen i en jämlik kunskapsskola. Konkret handlar det om:

- Likvärdighetsbidraget förstärks

- Digitalisering av nationella prov

- Studie- och yrkesvägledning - digitala verktyg

- Fler karriärtjänster i utanförskapsområden

Fler behöriga lärare och ett attraktivt läraryrke

Alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare, oavsett skolform eller var i landet man bor. Bristen på behöriga lärare och förskollärare kan komma att uppgå till 81 000 år 2031. Situationen kräver att regeringen fortsätter arbetet för fler kompetenta lärare. Det handlar om breda insatser om att:

- Inrätta professionsprogram

- Förlänga lärarlyftet – Lärarlyftet II

- Specialpedagogik för lärande förlängs och utvidgas

- Fortbildning för rektorer permanentas

- Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare förlängs

Bättre styrning av skolan – färre och enklare riktade statsbidrag på utbildningsområdet

Regeringens ambition är betydligt färre och enklare riktade statsbidrag på utbildningsområdet. Inriktningen är att ta bort bidrag, att slå samman bidrag med närliggande syften och att förenkla administrationen kring bidragen.

Publicerad: 2019-09-13

Det är inte mer än rätt att man ska kunna leva på sin pension!

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra ekonomin för våra äldre. I regeringens budget för 2020 levererar vi på löftet. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg.

Sänkt skatt för pensionärer i Sverige

I budgeten för 2020 går vi vidare med att sänka skatten för pensionärer. I budgeten föreslår regeringen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Förslaget berör totalt en miljon pensionärer i Sverige.

För en pensionär med en inkomst på 20 820 kr ger reformen 200 kr mer varje månad.

Visste du att vi i och med denna satsning har gjort så att svenska pensionärer idag har i genomsnitt 1.600 kronor mer i månaden i plånboken än när vi tillträdde som regering 2014!?

Höjt grundskydd för pensionärer som har det sämst ställt

I budgeten för 2020 höjer vi också grundskyddet för pensionärer som har det sämst ställt.

Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. Den föreslagna nivåhöjningen gör att personer kan ha högre inkomst jämfört med tidigare och fortfarande få garantipension.

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för den som är ogift och till 3 500 kronor per månad för den som är gift.

Så vad betyder det här beskedet i praktiken för pensionärer?

För en ensamboende kvinna med både inkomstpension och garantipension på sammanlagt 11 013 kr ger reformen 1 474 kr mer varje månad.

För den ensamboende kvinnan med en inkomst på 18 000 kr i månaden ger reformen 1 127 kr mer varje månad.

De reformer vi presenterar idag gör skillnad på riktigt i en persons ekonomi.

Riktade insatser för äldre

Regeringen satsar därutöver 950 miljoner på insatser för äldre. Medlen riktas mot kommunerna med ett brett mandat för att ge dem möjligheten att genomföra en bättre vård och omsorg.

Bättre villkor för specialistsjuksköterskor

För att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska och för att skapa bättre utvecklings- och karriärmöjligheter föreslår regeringen en satsning på karriärtjänster med 100 miljoner kronor årligen.

Behovet av specialistsjuksköterskor i vården är stort och förväntas dessutom öka framöver. En alltmer avancerad sjukvård kräver tillgång till välutbildade specialistsjuksköterskor som kan arbeta självständigt och ge bättre och säkrare vård till patienterna.

Satsningen omfattar 100 miljoner kronor årligen från och med 2020.

Publicerad: 2019-09-11

Svenska för föräldralediga

Regeringen föreslår i höstbudgeten att medel ska tillföras insatser för nyanlända och utrikes födda föräldralediga. Satsningen syftar till att förbättra utrikes födda föräldraledigas språkkunskaper.

Förslaget innebär att medel tillförs till språkinsatser för föräldralediga. Satsningen består av två delar, dels medel som fördelas via länsstyrelserna, dels medel till folkbildningen. Delen som fördelas genom länsstyrelserna kan till exempel gå till att stödja verksamheter som svenska med baby och språkträning i anslutning till öppen förskola. Folkbildningen kan genomföra verksamhet som tar hänsyn till både barn och föräldrars olika förutsättningar och behov. Insatsen utgör en viktig brygga in i det svenska samhället.

Publicerad: 2019-09-10

Storsatsning på ökad trygghet

För att öka tryggheten och bygga ett starkare samhälle som håller ihop föreslår vår S-ledda regering stora satsningar på rättsväsendet. Mer pengar till Polismyndigheten, Kriminalvården, Tullverket och Åklagarmyndigheten är några exempel på de satsningar som presenteras idag.

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor ifrån allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. Kampen måste instensifieras, både mot brotten och mot deras orsaker.

Hela rättsväsendet ska ha de resurser och verktyg som krävs för att uppnå detta. När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför gör regeringen nu satsningar i budgetpropositionen för 2020 för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse tillförs totalt ca 700 miljoner kronor under 2020. Från och med 2022 beräknas satsningen uppgå till drygt 1,4 miljarder kronor årligen.

Redan under förra mandatperioden tillförde den S-ledda regeringen en historisk satsning till Polismyndigheten med målet om 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Från ingången av 2016 fram till sista juli 2019 har antalet anställda ökat med drygt 3 200 personer. Det visar på att regeringens satsningar börjar ge resultat, men mer måste naturligtvis göras framgent för att öka tryggheten.

Publicerad: 2019-09-09

Stora miljö- och klimatsatsningar i höstbudgeten

Vi står tillsammans inför stora utmaningar. För att nå riksdagens antagna klimatmål om nettonollutsläpp senast 2045, krävs höga ambitioner för hela samhället.

Alla sektorer måste bidra och ha goda förutsättningar för att lyckas. Den S-ledda regeringen har sedan tidigare infört Industriklivet, som har varit mycket uppskattat inom industrisektorn. Därför tillförs mer pengar år 2020 för att stötta industrins omställning till fossilfrihet. Genom Industriklivet går vi före och visar vägen till att bli världens första fossilfria välfärdsland - en väg som andra länder inspireras av.

Hela Sverige ska vara en del av klimatomställning och då är det viktigt att det inte uppstår ”vita fläckar", dvs platser utan laddinfrastruktur. Därför föreslår regeringen 50 miljoner kronor per år under en treårsperiod att bygga ut laddinfrastrukturen längs de större vägarna. Det är en viktig del att alla sektorer, inklusive transportsektorn, ska bidra till klimatomställningen.

Den S-ledda regeringen tillför 1,16 miljarder i klimatinvesteringar, vilket omfattar det lokala investeringsstödet Klimatklivet. Tidigare har stödet bidragit till över 3200 projekt, inklusive 30 000 laddpunkter. Enligt Naturvårdsverket förväntas satsningen leda till utsläppsminskningar med motsvarande drygt 1,45 miljoner ton koldioxid per år. Det underlättar omställningen till fossilfria transporter.

Klimatsatsningarna omfattar också följande:

- Mer pengar för rent hav och vatten, däribland skydd av vårt innanhav Östersjön

- Satsningar för fler gröna och tryggare samhällen

- Skydd av värdefulla skogar

Publicerad 2019-09-06

Ordning och reda i välfärdsystemet

Den S-ledda regeringen står upp för en generös välfärd. Men det förutsätter också att de som missbrukar systemet, stjäl resurser ur våra gemensamma trygghetssystem eller fuskar med skatten inte får komma undan. Därför presenterar regeringen idag ytterligare åtgärder inom ramen för budgetpropositionen 2020.

- Det ska vara ordning och reda i välfärdssystemen och folkbokföringen, på arbetsmarknaden och i skattesystemet. Därför presenterar regeringen idag ytterligare åtgärder, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslagen i korthet:

Myndigheter ska motverka välfärdsbrott
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten föreslås få tillskott i budgeten för att motverka välfärdsbrott. Arbetsmiljöverket får tillskott för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Elektronisk betalning krävs vid rut- och rot-arbeten
För att få ta del av rut- och rotavdrag avser regeringen föreslå krav på elektronisk betalning för arbetet. Att betalning har skett är en förutsättning för att Skatteverket ska betala ut rut- och rotavdrag för utförda tjänster. Det nya kravet ska göra det lättare för Skatteverket att kräva bevis på att sådan betalning faktiskt har skett. En elektronisk betalning är till exempel en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish.

Utländska arbetstagare ska skatta i Sverige
Regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen.

Utredning ska minska fel i folkbokföringen
Uppgifter i folkbokföringen används i flera viktiga funktioner i samhället, såsom vid beslut om ersättningar en person har rätt till och när Skatteverket fastställer vilken skatt som ska betalas. För att minska förekomsten av felaktiga uppgifter i folkbokföringen, som ofta utnyttjas av personer som begår välfärdsbrott och andra typer av bedrägerier, har regeringen idag beslutat om kommittédirektiv till en ny utredning.

Publicerad: 2019-09-05

Stora satsningar på Sveriges landsbygd

Den socialdemokratiskt ledda regeringen tillför betydande resurser i höstbudgeten för att genomföra viktiga reformer för Sveriges landsbygd. Satsningarna innebär bland annat särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden, sänkt skatt för boende i vissa geografiska områden, väg- och järnvägsunderhåll, utbyggnad av bredband, nationellt skogsprogram och livsmedelsstrategin.

Sedan tidigare har riksdagen antagit en landsbygdsproposition, som innehåller en rad förslagför en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Propositionen syftar till att uppnå en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Förslagen innebär bland annat:

- Det särskilda driftsstödet till dagligvarubutiker i glesbygdsområden kommer att förstärkas.

- Satsningar på vägunderhåll. Regeringen föreslår en satsning på vägunderhåll utökas för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet.

- Särskild satsning på järnvägsunderhåll. För att öka landsbygdens konkurrenskraft görs en särskild satsning på drift och underhåll av vägar och järnvägar.

- Utbyggnad av bredband. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 mbit/s år 2020. Därför tillförs mer resurser 2020-2022 för utbyggnad av bredband.

- Skattesänkning för boende i vissa geografiska områden. Från och med nästa år föreslår regeringen att boende i vissa glest befolkade områden i främst Norrland och nordvästra Svealand får en skattereduktion om 1 650 kr/år.

- Förstärkning av livsmedelsstrategin. Mer resurser tillförs för att förverkliga livsmedelsstrategin som är viktigt för svensk livsmedelsproduktion, jobb och tillväxt i hela landet.

- Fortsatt nationellt skogsprogram. För att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk avsätter regeringen medel för fortsatt finansiering av skogsprogrammet.

Förslagen är en del av höstbudgeten för 2020 och är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Publicerad: 2019-09-04

Nattåg till Europa

God tillgänglighet i hela Sverige är viktigt för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. Samtidigt ska det vara enkelt att resa klimatsmart. Nu levererar regeringen det som vi lovade i EU-valet, satsningar på nattåg till Europa.

- Det är klimatpolitik ut i fingerspetsarna. Tåg är ett bra, klimatsmart sätt att resa och vi vill att det ska finnas bra alternativ till flyget. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen satsade 50 miljoner kronor på nattåg till kontinenten i vårändringsbudgeten för 2019. Nu förlängs satsningen med 50 miljoner kronor per år 2020-2022. Dessutom förstärks satsningen på nattåg till och från norra Sverige. Det innebär bland annat att den tillfälliga satsningen på nattåg till och från Jämtland förlängs till 2023.

Publicerad: 2019-09-03

Journalistik i hela landet

En mångfald av starka och oberoende medier i hela landet är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik föreslår nu därför regeringen förstärkt mediestöd i höstbudgeten.

Förstärkningen av mediestödet föreslås ske med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för innevarande år.

Publicerad: 2019-09-03

Bankskatt stärker försvaret

Den S-ledda regeringen har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att föreslå en höjning av anslaget till försvaret med fem miljarder 2022. Förstärkningen av försvaret ska finansieras fullt ut av en bankskatt.

Överenskommelsen om den höjda budgeten för försvaret är i enlighet med Försvarsberedningens förslag och satsningen kommer att aviseras i budgetpropositionen för 2020. Finansieringen av förstärkningen av försvaret 2022 kommer att finanserias fullt ut genom en bankskatt.

I enlighet med Försvarsberedningens förslag kommer ytterligare fem miljarder kronor årligen tillföras det militära försvaret under den resterande försvarsinriktningsperioden. Regeringen kommer under hösten 2020 att återkomma till riksdagen med ett försvarspolitiskt förslag, som utgår från försvarsberedningen. Målet är ett försvarsbeslut som ska kunna nå så bred uppslutning som möjligt.

Publicerad: 2019-08-31

Uppdaterades senast: