Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Elever ska ges ökad studiero och trygghet i skolan

Studiero och trygghet i skolan är grundläggande för att ge alla barn ska lyckas och ges en lika chans. Därför gick vi till val på att införa en nationell plan för studiero och trygghet. Nu har arbetet med att uppfylla vallöftet äntligen påbörjats!

- Vi behöver ett regelverk som stöttar lärare och skolpersonal. Den nationella planen för trygghet och studiero ska bidra till att de kan agera så att varje elev får en skolgång fri från hot, trakasserier och mobbing. Ingen lärare ska vara rädd för att göra sitt jobb eller ingripa mot elever när situationen kräver det. Bättre studiero är också viktigt för att kunskapsresultaten ska fortsätta att öka, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har nu gett en utredare i uppdrag att ta fram en bred plan för trygghet och studiero, som både stärker det förebyggande arbetet i skolorna och förbättrar regelverket, till exempel så att:

· Skolorna bättre kan förebygga att elever inte utsätts för hot, våld och sexuella trakasserier (som t.ex. hedersrelaterat våld- och förtryck) eller olämpligt innehåll på skolans digitala verktyg (som t.ex. porr).

· Se över behovet av kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal.

· Ett mobilförbud på lektionerna införs (med rätt för rektor eller lärare att bestäm­ma att mobiltelefoner kan användas vid olika tillfällen för bestämda syften).

· Det blir lättare att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.

· Skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar ökar. Det handlar om att tydliggöra regelverket samt ge ökat stöd så att skolans personal ska kunna använda verktyg för att upprätthålla trygghet och studiero.

· Elever och vårdnadshavare i högre utsträckning tar del av skolans ordningsregler. Det handlar om att vara tydligare med att skolans mål som är att alla elever anstränger sig och visar respekt för sina lärare och klasskamrater. Därför får utredaren i uppdrag att se hur man bör göra för att vårdnadshavarna ska känna till skolans ordningsregler.

Uppdaterades senast: