Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringens åtgärder med anledning av coronaviruset

Här hittar du nyheter och länkar om regeringens arbetete kring coronaviruset.

Höjt tak i a-kassan från dag 101 och framåt

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med samarbetaspartierna presentrat förstärkningar av tidigare presenterade förslag. Bland annat föreslås en höjning av taket i a-kassan från dag 101 och framåt, från 760 kr per dag till 1000 kr per dag.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Stoppa brott mot coronarelaterade åtgärder

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under coronakrisen presenterat stora åtgärder och insatser för att minska skadeverkningar för enskilda, företag och samhället. De allra flesta av oss vill göra rätt för sig och bara ta del av medel som vi har rätt till. Men några försöker utnyttja välfärdssystemen. Nu startar ett arbete med att stoppa brott kopplade till de av de coronarelaterade stödåtgärderna som har statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Stort åtgärdspaket för jobb och företag

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag presenterat ytterligare ett åtgärdspaket för att lindra de ekonomiska konskvenserna till följd av Covid-19s framfart i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor och syftar bland annat till att företag ska kunna överbrygga den akuta krisen och samtidigt kunna ställa om och anpassa sin verksamhet. Uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Åtgärder för att minska riskerna på spelmarknaden

Vi ser en utveckling just nu med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet, i kombination med nedgång i vadhållningen. Den mixen av omständigheter skapar stora risker på spelområdet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen agerar nu snabbt för att skydda svenska konsumenter.

Läs mer om åtgärderna på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Fler utbildningsplatser

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier, och för att möta behovet föreslås det att antalet platser ökas inom högre utbildning. För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen nu en fördelning av 6 000 platser till sommarkurser. För att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).

Se hur många utbildningsplatser din högskola/universitet får här Länk till annan webbplats..

20 000 sommarjobb för ungdomar

För många unga är sommarjobbet det första steget in på arbetsmarknaden. I år riskerar coronakrisen att sätta stopp för det. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu därför 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna ge sommarjobb till unga. Bedömningen är det kan ge upp till 20 000 sommarjobb.

Läs mer på aftonbladet.se Länk till annan webbplats.

Strategi för utökad nationell testning av covid-19

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka, bland annat tack vare att självtestning kan utökas.

Rabatt för hyreskostnader

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om en rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Föräldrapenning vid skolstängning

Socialdepartementet föreslår att systemet med föräldrapenning utvidgas. Det innebär bland annat att föräldrar ska få tillfällig föräldrapenning om skolor stängs med anledning av coronaviruset.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Förbättringar i systemet för korttidspermittering

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag förbättringar i systemet för korttidspermittering. Förslaget innebär bland annat att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Särskilt utsatta riskgrupper

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera vilka grupper som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Detta görs bland annat för att kunna fastställa vilka riskgrupper som ska erhålla ersättning när de stannar hemma från arbetet, för att undvika coronasmittan.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ökade möjligheter för snabba åtgärder

Regeringen har idag beslutat om en proposition som ger ökade möjligheter att snabbt kunna vidta tillfälliga åtgärder för att hantera coronavirusets spridning. Exempel på åtgärder som skulle kunna bli aktuella är bland annat: begränsningar för folksamlingar, nedstängning av köpcentrum, handelsplatser och transporter samt omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Snabbspår för skyddsutrustning till sjukvården

Regeringen inför nu ett snabbspår för kvalitetssäkring av skyddsutrustning. Detta görs för att få fram mer skyddsutrustning till sjukvården och dess personal.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Tryggar samhällsviktigt flyg

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Förstärkt mediestöd

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu en permanent förstärkning av mediestödet på 200 miljoner kronor per år, från och med i år. Därtill slopas bland annat kravet på 55% eget redaktionellt material för att få ta del av presstödet.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Mer pengar till välfärden

Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Därför skjuter nu den socialdemokratiskt ledda regeringen till 22 miljarder kronor till landets kommuner och regioner - för att trygga vår välfärd.

Läs mer här.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att man bör undvika större sociala sammanhang och att alla verksamheter i landet är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Läs mer på folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Detta görs för att stoppa hamstring av läkemedel under coronakrisen.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av viruset.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Utökad testning av Covid19

Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Dels för att fortsatt säkerställa provtagning av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården - både bland patienter och personal. Men även för att lindra effekter på samhället och ekonomin av ett stort bortfall på personal inom andra särskilt viktiga verksamheter.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Krispaket för jobb och omställning

Regeringen presenterar nu ett nytt krispaket för jobb och omställning. Det innfattar bland annat en förstärkt a-kassa, slopat fribelopp i CSN, fler platser på universitet och högskolor och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har fattat beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det är ingen allmän rekommendation - utan ett skarpt beslut. Förbudet är straffsanktionerat.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Krispaket för svenska småföretag

Regeringen presenterar nu ytterligare ett krispaket - denna gång riktat till landets småföretagare. Det innefattar bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, rabatt för hyreskostnader och en statlig lånegaranti.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Nya regler för restauranger och krogar

Endast bordsservering tillåts nu på restauranger, barer och kaféer. Syftet är att människor inte ska trängas i köer och därmed förhindra smittspridning av viruset.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Stefan Löfvens tal till nationen

Den 22 mars höll statsminister Stefan Löfven ett tal till nationen med anledning av coronaviruset.

Klicka här för att ta del av talet i sin helhet.

Regeringsbeslut om samhällsviktig verksamhet

Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

En miljard kronor till kultur och idrott

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Klicka här för att läsa Lawen Redars debattartikel: Vårt samhälle behöver sitt kulturliv. Länk till annan webbplats.

Utökade låne- och garantimöjligheter för företag

Regeringen och samarbetspartierna är överens om ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge. Det handlar bland annat om ett kapitaltillskott till Almi.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Slopad karensdrag för fler grupper

Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Undervisning på distans

Från och med den 18 mars rekommenderas alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Undervisningen rekommenderas istället bedrivas på distans.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ny lag gör det möjligt att stänga skolor

Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Inreseförbud

Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Omfattande krispaket för svenska företag och jobb

Regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det handlar bland annat om korttidspermittering, statligt sjuklöneansvar och likviditetsförstärkning.

Läs mer här.

Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om en extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Den innefattar bland annat ett slopande av karensdagen och mer resurser till vården och berörda myndigheter.

Läs mer här.

Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen för resande, avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.


Uppdaterades senast: