Satsning på gröna investeringar

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen statliga kreditgarantier till gröna investeringar. Förslaget syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket.

Arbete

I ljuset av coronakrisen är det centralt för Sverige att investera i, stärka och diversifiera våra värdekedjor samtidigt som vi framtidssäkrar vårt näringsliv till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Näringslivet har en avgörande roll i den gröna återhämtning där framtidens arbetstillfällen skapas.

För att Sverige ska kunna ställa om för att nå miljö- och klimatmålen och förbättra sin konkurrenskraft behöves gröna investeringar.

Teknikskiftet kräver kapitalintensiva investeringar med lång livslängd och stora risker. Det kan innebära svårigheter att erhålla marknadsfinansiering.

För att möjliggöra större investeringar som bidrar till miljö- och klimatvinster föreslår regeringen införandet av statliga kreditgarantier för stora industriinvesteringar i Sverige.

Statliga kreditgarantier bidrar till att möjliggöra att samhällsviktiga investeringar kan genomföras i ökad omfattning.

De statliga kreditgarantierna föreslås införas redan 2021.

Kreditgarantierna kommer bedömas utifrån teknikneutrala kriterier och föreslås kunna ställas ut under flera år med start under första halvåret 2021. Under 2021 föreslås att kreditgarantierna uppgår till högst 10 miljarder kronor. För 2022 beräknas garantiramen till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor.

Uppdaterades senaste: