Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Satsningar mot våld i nära relationer

För regeringen är det viktigt att det våldsförebyggande arbetet och stödet till våldsutsatta är uthålligt. Regeringen vill därför ge bättre och mer stabila förutsättningar för länsstyrelsernas jämställdhetsarbete på regional nivå. Fokus ligger på att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Länsstyrelsernas långvariga uppdrag på detta område föreslås därför att permanentas. Satsningen är på 100 miljoner kronor per år.

Flicka

I budgetpropositionen 2021 förstärker regeringen länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Regeringen föreslår också en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen fortsätter att öka insatserna för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt skapa långsiktiga strukturer med finansiering för detta arbete.

Här kan du läsa mer om regeringens delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Länk till annan webbplats.

Permanent stöd för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och människohandel

Länsstyrelserna uppdrag som gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel har sedan många år tillbaka varit årligt. Länsstyrelserna besitter god kompetens på området. Det är glädjande att uppdraget nu blir permanent så att länsstyrelserna får möjlighet att långsiktigt planera och genomföra detta viktiga arbete.

Ska vara lika stöd i hela landet

För regeringen är det viktigt att stödet till våldsutsatta ska vara likvärdigt i hela landet. Detta gäller inte minst för unga personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Gruppen är i sig redan i en väldigt utsatt situation. Därför är det viktigt att de som arbetar med detta får så goda och lika förutsättningar som möjligt och så att länsstyrelserna kan behålla sin kompetens över tid.

Satsningen är på 100 miljoner kronor per år och den är permanent.

Återfallsförebyggande insatser för våldsutövare

Ansvaret för insatser till våldsutövare i det återfallsförebyggande arbetet utanför Kriminalvården är otydligt och arbetet har i flera delar av landet, trots en hög frekvens av återfall i våld i nära relationer, varit eftersatt. Det är viktigt att närstående skyddas mot återfall i våld och att det arbetet finns över hela landet. Regeringen avser därför öka det generella statsbidraget till kommunerna med 30 miljoner kronor under 2021 och 60 miljoner kronor per år fr.o.m. 2022. Det återfallsförebyggande arbetet kan till exempel innebära behandlingsinsatser för att få personer som utövar våld mot närstående att förändra sitt beteende.

Förebyggande arbete viktigt

Regeringen ökar insatserna mot våld i nära relationer och där är det förebyggande arbetet och insatserna för att få personer som utövar våld att förändra sitt beteende mycket viktiga.

Återfall i brott orsakar stora samhällskostnader och allvarligt lidande för enskilda. För vissa lagförda våldsbrott är antalet återfall i samma typ av brott inom tre år efter avslutad påföljd betydande (Brå 2015).

Tio år lång nationell strategi

För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra bedrivs regeringens arbete på området i enlighet med den tioåriga nationell strategi (2017–2026) som särskilt betonar förebyggande insatser.

När det gäller behandlingsarbete med personer som har utövat våld mot närstående är det av stor vikt att värna berörda närstående, inklusive barns säkerhet, särskilt i sammanhang där våldsutövaren inte är frihetsberövad. När sådana insatser riktas till våldsutövare som är föräldrar är barnets bästa en viktig utgångspunkt. Insatser för våldsutövare är ett eftersatt område i förhållande till insatser för andra berörda grupper.

Tidigare utredningar har pekat på att ansvaret för insatser till våldsutövare utanför Kriminalvården är otydligt.

Regeringen avser att genomföra åtgärder utifrån betänkandet "Att bryta ett våldsamt beteende" (SOU 2018:37). I betänkandet föreslås att kommunerna ska kunna ge återfallsförebyggande insatser till våldsutövare. För arbete med detta utökas det generella bidraget till kommunerna.

Satsningen är permanent. År 2021 avsätts 30 miljoner kronor och därefter 60 miljoner kronor årligen.

Uppdaterades senast: