Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Budget 2021: Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Idag presenterar vi statsbudgeten för nästa år - ett kraftfullt grönt återstartspaket för fler jobb, en starkare välfärd och en snabbare klimatomställning. Med vår budget blir det omkring 75 000 nya jobb i Sverige nästa år.

Magda budget

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Regeringen har skjutit till stora resurser för sjukvård och äldreomsorg. Hundratusentals jobb har räddats genom krisåtgärder som korttidspermittering. Men krisen har även visat på brister i vårt samhälle.

Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem, både de som uppstått ur pandemin och de utmaningar vi bar på redan innan krisen. Vi ska bygga vårt samhälle starkare än det var innan krisen. Vi ska göra det genom att investera i det som bygger Sverige starkt - i sjukvården, äldreomsorgen, skolan och klimatomställningen. Det skapar nya jobb, så att varje person är med och bygger vårt land starkare än tidigare. Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället mer hållbart och tryggt.

Viktiga delar i budgeten:

 • 30 välfärdsmiljarder för en starkare välfärd i hela Sverige
 • Fler utbildningsplatser i hela landet och bättre möjligheter för omställning
 • Förstärkt satsning för fler lärare och en bättre skola
 • Kraftfulla investeringar i klimatomställningen
 • Fortsatta satsningar på polis och brottsbekämpande åtgärder

Därför lägger regeringen en historisk stor budget

Svensk ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och väntas återhämta sig under andra halvåret 2020, precis som världsekonomin i övrigt. Regeringen bedömer dock att det tar flera år innan lågkonjunkturen är över. Men Sverige har goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen, på grund av flera år av låg offentlig skuldsättning.

En tillfälligt expansiv finanspolitik behövs för att så snabbt som möjligt ta Sverige ur lågkonjunkturen och få människor i arbete igen. Regeringen föreslår därför gröna investeringar, resurstillskott till välfärden och skattesänkningar på jobb och företagande. Dessutom förbättras möjligheterna till omställning på arbetsmarknaden för den som vill eller behöver ställa om. Åtgärderna bidrar till att öka takten i klimatomställningen, stödja återhämtningen och öka sysselsättningen i hela landet. Men de bidrar också till ett tryggare samhälle, då mycket av satsningarna är brottsförebyggande samtidigt som vi fortsätter med reformer för att ta itu med brottsligheten här och nu.

Reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022 föreslås. Medel ur EU:s återhämtningsfond väntas bidra till finansieringen.

Budgetsatsningarna i lista

Vid sidan av pandemin läggs nya förslag fram för att långsiktigt möta samhällsproblemen. Arbetslösheten, klimatförändringarna, de växande behoven i välfärden, klyftan mellan stad och land, den bristande integrationen, kunskapsresultaten i skolan och brottsligheten ska mötas med fortsatt reformarbete.

En kraftfull grön ekonomisk återstart

Rusta välfärden för framtidens jobb

 • Kraftigt höjda generella statsbidrag till kommuner och regioner
 • En förbättrad äldreomsorg
 • Ett äldreomsorgslyft för fler trygga medarbetare och en tryggare äldreomsorg
 • Återhämtningsbonus i vård och äldreomsorgen
 • Mer pengar till regioner för att hantera uppskjuten vård till följd av covid-19
 • Stärka satsningar för att bekämpa psykisk ohälsa
 • Fortsatt testning och smittspårning
 • Skolsatsning för att hantera utbildningsskulden till följd av pandemin
 • Insatser för en skola präglad av kunskapsfokus och likvärdighet
 • Höjd schablonersättning i assistansersättningen
 • Stärkt förlossningsvård och primärvård
 • Kommundelegation inkl. medel till kommuner med högt flyktingmottagande
 • Höjda pensioner
 • Sänkt skatt för personer över 65 år
 • Pensionsgruppens överenskommelse: justerade åldersgränser
 • Höjt underhållsstöd
 • Stärkt kultur och civilsamhälle

Fler ska komma i arbete

 • Ekonomisk trygghet och omställning till nästa jobb
 • Höjda ersättningsnivåer i a-kassan
 • Reformerad arbetsförmedling och fler matchningstjänster
 • Stöd till personer långt ifrån arbetsmarknaden
 • Fler utbildningsplatser
 • Tillfälliga skattereduktioner
 • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter i vissa grupper för att öka jobbstimulans, bland annat inom forskning, utveckling och unga.
 • Förlängt omställningsstöd samt omsättningsstöd för enskilda
  näringsidkare
 • Ett konkurrenskraftigt näringsliv

Sverige ska vara ett tryggt land för alla

 • 10 000 fler polisanställda
 • Förstärkning av rättsväsendet
 • Motverka skattefusk
 • Utökade medel till skolor i utsatta områden
 • Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden
 • Förstärkning av språklyftet i förskolan

Stärkt beredskap i en ny tid

 • Förstärkning civilt försvar
 • Förstärkning av det militära försvaret

Hela landet ska leva

 • En konkurrenskraftig jordbruks- och livsmedelssektor
 • Underhåll av vägar
 • Övriga insatser för att hela landet ska växa Bredbandsutbyggnad

Investeringar för hållbar tillväxt och klimatomställning

 • Energieffektivisering och renovering av bostadshus och utomhusmiljöer Investeringsstöd för hyresbostäder
 • Omställning av transportsektorn
 • Justerade förmånsvärden för personbilar
 • Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet
 • Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer
 • Laddinfrastruktur för tunga fordon
 • Stöd till kollektivtrafiken
 • Underhåll av järnväg
 • Investeringar för att skydda naturen
 • Minska klimatutsläppen
 • Åtgärder och skydd för värdefull natur
 • Skattereduktion för installation av grön teknik
 • Cirkulär ekonomi
 • En ny forsknings- och innovationsproposition
 • Pausad BNP-indexering för drivmedel

Skatteförändringar

 • Sänkt inkomstskatt
 • Införande av bankskatt

Uppdaterades senast: