Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Bättre integration - Fler ska komma snabbare in på arbetsmarknaden

2020 föreslog regeringen att ett intensivår för nyanlända införs. Intensivåret ska bidra till att nyanlända ska komma snabbar ein på arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att ytterligare medel tillförs för genomförandet av intensivåret. Regeringen föreslår även i budgetpropositionen för 2021 en utökad obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande samt en satsning inom studieförbunden riktade till bland annat utrikes födda kvinnor.

SFI

Ett år för att komma in på arbetsmarknaden

Regeringen aviserade i Budgetpropositionen för 2020 att ett intensivår för nyanlända ska införas. Intensivåret är en del i en svensk nystart och ska bidra till att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår.

Medel för intensivår har tillförts i budgetpropositionen för 2020, bland annat på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Nu föreslås ytterligare 100 miljoner kronor tillföras Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag i budgetpropositionen för 2021 för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Samhällsinformation för nyanlända

I Januariavtalet ingår att samhällsintroduktion ska bli obligatorisk för alla asylsökande. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen 2021 att informationen till asylsökande utökas. Den ska innehålla information om både asylprocessen och det svenska samhället och motsvara en heldag. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Frågor som ska behandlas är till exempel yttrande- och religionsfrihet liksom jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck, barns och hbtq-personers rättigheter.

Denna utökade samhällsintroduktion ska vara en obligatorisk del av asylprocessen som påbörjas redan under den initiala delen av processen, och där kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att kunna delta. Även asylsökande i åldersspannet 15–18-år ska genomgå introduktionen.

Mer satsningar på utrikes födda kvinnor

Den rådande pandemin ger långtgående effekter på arbetsmarknaden och människors liv. För att studieförbunden ska kunna bedriva fler insatser riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra målgrupper som befinner sig långt från arbete och studier förstärks statsbidraget till folkbildningen med 50 miljoner kronor per år i två år.

Uppdaterades senast: