Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler billiga hyresbostäder i hela landet

Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas.

Bostäder i Umeå

Investeringsstödet ger fler bostäder i hela landet med relativt lägre hyra som förmedlas med rimliga krav på hyresgästernas ekonomi. Möjligheterna ökar för att bygga hyresbostäder och bostäder för studerande där det bedöms finnas ett bostadsbyggnadsbehov, men där lönsamheten anses otillräcklig. Med hjälp av investeringsstöd tillkommer därigenom bostäder som annars inte hade byggts.

Osäkerheten om pandemins fortsatta utveckling och hur snabbt ekonomin kommer att återhämta sig bedöms hålla tillbaka bostadsbyggandet, som väntas sjunka under 2020. Behovet av hyresbostäder som fler hushåll har möjlighet att betala är dock fortsatt stort.

För att minska risken för fallande bostads­investeringar och minskad sysselsättning inom byggbranschen föreslår regeringen en förstärkning av investeringsstödet så att planerade projekt kan fullföljas och nya byggprojekt kan bli verklighet. Det sker i form av ökat anslag för investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande från 2022. Bemyndiganderamen höjs redan 2021.

För 2021 är anslaget 3,15 miljarder, vilket aviserades redan i BP20. För 2022 blir anslaget totalt 4,05 miljarder och för 2023 totalt 4,9 miljarder kronor.

Även bemyndiganderamen för investeringsstödet föreslås höjas från 7,5 miljarder till 9,3 miljarder 2021 för att möjliggöra för fler byggprojekt att beviljas medel.

Så har det gått sedan start av investeringsstöd:

Totalt sedan stödet infördes har drygt 12 miljarder kronor beviljats för uppförande av ca 35 800 bostäder. Av dessa är ca 80 procent hyresbostäder och 20 procent studentlägenheter.

Så hålls hyrorna nere

Bostäderna ska byggas på platser där det annars inte är lönsamt att bygga, trots behovet av bostäder. Stödet har utformats för att det ska sänka byggkostnaderna och att detta ska återspeglas i relativt lägre hyra för hyresgästerna. Genom investeringsstödet ska möjligheterna att bygga öka där det bedöms finnas ett bostadsbyggnadsbehov, men där lönsamheten – med beaktande av en normal avkastning på projektet – i dagsläget anses otillräcklig. Taket för hur hög hyran får vara innebär en indirekt kostnadspress.

Uppdaterades senast: