Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Den största satsningen på Sveriges försvar sedan 50-talet

 Det säkerhetspolitiska läget har försämrats över tid i Sveriges närområde och i Europa. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Sveriges närområde. Totalförsvaret behöver därför stärkas.

Satsning på totalförsvaret

Därför har den s-ledda regeringen ökat anslagen för försvaret sedan 2014, och tillsammans med den proposition om totalförsvaret 2021-2025 vi nu överlämnar till riksdagen så innebär det den största procentuella ökningen av anslag till försvaret sedan 50-talet.

Propositionen innebär att nivån på anslagen till det militära försvaret kommer att öka med 27,5 miljarder kronor, år 2021-2025. Totalt kommer 79 miljarder kronor att tillföras det militära försvaret under perioden.

Stärkta statsfinanser möjliggör den viktiga försvarssatsningen

Att vi idag kan göra dessa omfattande satsningar beror på att den s-ledda regeringen sedan vi tillträdde 2014 prioriterat stabilitet och ordning i de statliga finanserna, något som är mycket viktigt om man vill bevara en hög militär kompetens och förmåga.

Med satsningen vill vi förtydliga för det svenska folket att det finns ett hot, men också att vi tar den säkerhetspolitiska situationen på mycket stort allvar.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Propositionen utgår från de förslag som Försvarsberedningen lämnat i rapporterna Motståndskraft och Värnkraft.

Hela totalförsvaret byggs ut

Satsningarna berör armén, marinen, flygvapnet samt krigsorganisation i allmänhet och cyberförsvarsförmågan.

Bland annat:

 • Att samtliga delar inom krigsorganisation förstärks för att stärka förmågan att möta ett väpnat angrepp.
 • Förstärkning av Försvarsmaktens grundorganisation. Följande grundorganisationsenheter återinrättas:

 • Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur
 • Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg
 • Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala
 • Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn med Villingsberg som skjutfält
 • Dalregementet (I 13) i Falun
 • Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund.
 • Tre mekaniserade brigader kommer sättas upp av Norrbottens regemente (I 19), Skaraborgs regemente (P 4) och Södra skånska regementet (P 7).
 • Organisering av en reducerad motoriserad brigad i Kungsängen. (Försvar av huvudstadsregionen).
 • Förstärkning av förband på Gotland.
 • En divisionsnivå återinförs i armén för att leda brigader och samordna strid.
 • Två norrlandsjägarbataljoner i Arvidsjaur samt en ombildning till jägarbataljon i Karlsborg.
 • Uppgradering av samtliga fordon.
 • Anskaffning av nya artilleripjäser
 • Stora investeringar i mängdmateriel.
 • Ytterligare en amfibiebataljon i Göteborg samt ett nytt buret luftvärnssystem för amfibiebataljonerna.
 • Ubåtsdivisionen utökas
 • Korvettdivisionerna utvecklas
 • Luftförsvarsförmågan utvecklas
 • Förberedelse för anskaffning av nya ytstridsfartyg
 • JAS 39 C/D vidmakthålls och fler jaktrobotar samt robot med sjömålsförmåga anskaffas.
 • Tilförsel av långräckviddig bekämpningsförmåga anskaffas.
 • Allmän utökning av krigsorganistionen och myndighet för uppföljning och utvärdering av verksamheten i totalförsvaret.
 • Värnplikten utökas.
 • Cybersförsvarförmågan samt försvarsunderrättelseförmågan stärkas.
 • De frivilliga försvarsorganisationerna stärks
 • Det civila försvaret stärks kraftigt.

Uppdaterades senast: