Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Utvidgade befogenheter för Tullverket

Nu föreslår vi också att Tullverket ska få utökade befogenheter att ingripa mot ett brott som Tullverket annars inte har befogenhet att ingripa mot. Förslaget innebär en uttryckligt rätt för en tulltjänsteman som i samband med en tullkontroll fattar misstankar om tex männsikohandel, penningtvättsbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods ska kunna ingripa.

Export

Tullverket har fått ökade anslag fler år i rad

Tullverket utför ett viktigt arbete när det gäller att kontrollera att inte vapen, narkotika och andra förbjudna varor förs in i landet. Därför har Tullverket fått stora anslagsökningar under de senaste åren. Detta har inneburit att antalet medarbetare har ökat kraftigt och fortsatt kommer att öka. Därmed kan myndigheten också genomföra fler tullkontroller och öka sin närvaro vid gränserna.

Regeringen påbörjade 2018 en kraftfull satsning på Tullverket, den största på 10 år och Tullverket har fått både varaktiga medel för att öka tullkontrollerna vid gränsen och en engångsvis förstärkning för inköp av teknisk utrustning och ökade kontroller i postflödet.

Redan i november kan Tullverket börja ingripa mot vissa misstänkta brott

I november kommer Tullverket att få utökade befogenheter att utreda misstänkta brott om narkotikabruk och innehav av narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor. Nu föreslår vi också att Tullverket ska få utökade befogenheter att ingripa mot ett brott som Tullverket annars inte har befogenhet att ingripa mot.

Förslaget innebär en uttryckligt rätt för en tulltjänsteman som i samband med en tullkontroll fattar misstankar om tex människohandel, penningtvättsbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods ska kunna ingripa. Tjänstemannen ska då kunna kvarhålla både misstänkta personer och egendom och ska också kunna vidta vissa inledande utredningsåtgärder. Ingripandet ska enligt huvudregeln kunna ske efter förfrågan till och godkännande av Polismyndigheten. Ärendet ska sedan överlämnas till Polismyndigheten för vidare hantering och handläggning.

Att ge tulltjänstemän möjlighet att i vissa situationer ingripa även vid misstanke om brott som myndigheten inte har befogenhet att utreda innebär bättre förutsättningar för en effektivare brottsbekämpning och ett bättre utnyttjande av samhällets samlade resurser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Uppdaterades senast: