Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen inrättar ett nationellt cybersäkerhetscenter

Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot behöver stärkas. Därför fattar regeringen idag beslut om att ge Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd vilar i stor utsträckning på digitala grunder. Samtidigt är cyberhoten mot Sverige och svenska intressen omfattande – varje dag utsätts vi för olika former av cyberhot från vår omvärld. Med den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen blir hoten och sårbarheterna allt fler vilket gör att säkerheten behöver stärkas.

Därför har regeringen idag beslutat om att ge Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Syftet är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Med inrättandet av cybersäkerhetscentret tas ett viktigt steg att förbättra Sveriges samlade förmåga att skydda Sverige och svenska intressen och minska sårbarheter. Genom att sammanföra Sveriges spetskompetens på området ska det nationella cybersäkerhetscentret göra Sverige säkrare och stärka säkerheten för svenska intressen. Samhällsviktig verksamhet och känslig eller hemlig information ska vara skyddad från intrång, sabotage och läckor.

Det nationella cybersäkerhetscentret ska arbeta med att:

  • Koordinera arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter.
  • Förmedla råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.
  • Utgöra en nationell plattform för samverkan och informationsutbyte med privata och offentliga aktörer inom cybersäkerhetsområdet.

Myndigheternas samarbete inom ramen för cybersäkerhetscentret ska utvecklas stegvis 2021–2023 inom flera områden. Regeringen avser att under 2023 ta ställning till hur cybersäkerhetscentrets verksamhet fortsatt bör inriktas och bedrivas efter 2023. Sammantaget beräknar regeringen en satsning på 440 miljoner kronor på cybersäkerhetscentret fram till och med 2025.


Uppdaterades senast: