Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kommentar från statsminister Stefan Löfven med anledning av Coronakommissionens delrapport

I går bekräftade Coronakommissionen vad många av oss påtalat: svensk äldreomsorg har stora brister.

Under våren blev det tydligt att vi i Sverige under pandemin inte lyckats med att skydda de äldre inom äldreomsorgen. Det var bakgrunden till att regeringen tillsatte Coronakommissionen och också gav den ett uppdrag att i särskild ordning utreda äldreomsorgen. I går presenterade kommissionen första delen av sitt arbete.

Den konstaterar att den allmänna smittspridningen är den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora spridningen på äldreboenden. Men kommissionen konstaterar också att när pandemin slog till var svensk äldreomsorg oförberedd. Personalen har gjort storartade insatser, men var inte rustad inför en pandemi av det här slaget. Svensk äldreomsorg har strukturella problem: det behövs högre bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden.

Jag håller med. Äldreomsorgen behöver bli betydligt starkare, Coronakommissionens delrapport blir ett viktigt avstamp i det arbetet. Äldreomsorgen måste få kosta mer, de anställda behöver bättre villkor och kompetensutveckling och bemanningen behöver på många håll öka.

Under lång tid, under olika regeringar och kommunala styren, har äldrevården inte fått den prioritering eller de resurser som krävs. Minutscheman har gått före människors behov. Effektivisering har fått bli viktigare än trygghet. Timanställningar har gått före ordentlig utbildning och trygga anställningar. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. I efterhand finns det saker som vi kommer kunna se att vi hade kunnat göra annorlunda under pandemin. De brister som har blivit tydliga behöver åtgärdas, det finns inget alternativ. Det kommer kosta, men jag och Socialdemokraterna ser att det är värt varenda krona.

Redan under förra mandatperioden tillfördes betydande ekonomiska resurser till äldreomsorgen, men under pandemin har det visat sig att de förändringar som behöver göras är mycket större än så.

I våras presenterade regeringen Äldreomsorgslyftet, som tagits fram tillsammans med fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att anställda inom äldreomsorgen får möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid samtidigt som de erbjuds fast heltidstjänst. Totalt kommer över 10 000 personer att kunna omfattas. I budgeten för nästa år föreslår vi ett långsiktigt permanent stöd om fyra miljarder kronor årligen till kvalitetshöjande insatser i kommunernas äldreomsorg.

I går gav regeringen också besked om att vi vill införa en ny särskild äldreomsorgslag. En sådan saknas i dag. Äldreomsorgen behöver ett tydligare lagstadgat uppdrag och vi behöver stärka den reglerade tillgången till medicinsk kompetens.

Men vi behöver och ska göra mer. Kvaliteten måste höjas och arbetsvillkoren förbättras. Äldre ska känna trygghet i vårt land och svensk äldreomsorg ska åter bli något att vara stolt över.

- Stefan Löfven

Uppdaterades senast: