Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny myndighet för psykologiskt försvar

Regeringen beslutar i dag att ge en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar. Den nya myndigheten ska vara lokaliserad i Karlstad och Solna och förhoppningen är att myndigheten ska kunna påbörja sin verksamhet den 1 januari 2022.

Det över tid försämrade säkerhetsläget innebär ett behov av ett stärkt psykologiskt försvar som är anpassat efter dagens förhållanden. Den nya myndigheten ska ge förutsättningar för detta och innebär ett viktigt steg i uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar.

Ett starkare psykologiskt försvar skapar förutsättningar för att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. En viktig del i arbetet är att stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Informationspåverkan i form av till exempel desinformation och ryktesspridning kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande.

Den nya myndigheten ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar och att lämna stöd till sådan verksamhet. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret.

Den nya myndigheten ska vara lokaliserad i Karlstad och Solna, med Karlstad som säte för myndighetens ledning. Förhoppningen är att myndigheten ska kunna påbörja sin verksamhet den 1 januari 2022.

Uppdaterades senast: