Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya krisstöd till kultur och idrott samt evenemangsstöd

Idag presenterade regeringen nya krisstöd till kultur, idrott och evenemang. Det innefattar kris- och stimulansstöd till kulturområdet, stöd till arrangörer av evenemang, kris- och stimulansstöd till idrotten samt krisstöd till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs ytterligare 1,28 miljarder kronor för kris- och stimulansstöd 2021. Detta görs för att mildra de ekonomiska konsekvenserna som spridningen av covid-19 orsakat samt att underlätta en återstart av verksamheten när läget så tillåter.

Kulturens kris ska inte ska bli djupare eller längre än nödvändigt. De som drabbas, arrangörer och enskilda, stora som små, ska få stöd och hjälp under krisens gång.

Kulturaktörer och konstnärer runt om i landet drabbas hårt ekonomiskt av de inkomstbortfall som pandemin innebär. Regeringen tillför medel för dels direkta krisstöd dels stöd för stimulans och återstart för att kulturlivet ska överleva krisen men också våga satsa inför den återstart vi alla hoppas så mycket på då pandemins grepp om samhället lättar.

Stöd till arrangörer av evenemang

Regeringen avser införa ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras genomföras under perioden juli-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Förslaget innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken.

Stödet ska enligt förslaget uppgå till högst 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Det här är också en av de åtgärder regeringen avser vidta för att stimulera återstart när läget tillåter och bör ses tillsammans med de stöd till kultur och idrott som regeringen också föreslår.

Kris- och stimulansstöd till idrotten

Regeringen föreslår att idrotten tillförs ytterligare 1,02 miljarder kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av covid-19, för att underlätta en återstart av verksamheten när läget så tillåter och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Krisåtgärderna handlar om att rädda verksamheter som riskerar att gå under till följd av minskade intäkter.

Krisstöd till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner

Regeringen föreslår ett krisstöd på 124,6 miljoner kronor för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna pga. kraftigt minskade intäkter till följd av spridningen av covid-19 till ett antal statlig finansierade kulturinstitutioner. Om inte medel tillskjuts under den närmaste tiden kommer ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner få svårt att överleva.

De verksamheter som får stöd har bedömts som särskilt utsatta just nu och har omfattande ekonomiska problem kopplade till pandemin. Bedömningen grundar sig i de prognoser dessa institutioner lämnade till regeringen i början på året.

Uppdaterades senast: