Satsningar i vårbugeten för att stärka rättskedjan

Regeringen förstärker myndig­heternas arbete med brotts­bekämp­ning med ytterligare 250 miljoner kronor i vår­budgeten. Sats­ningarna inne­bär bland annat fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet.

De senaste åren har antalet ären­den hos Åklagar­myndig­heten ökat, sär­skilt de som gäller grova och svår­utredda brott. Utveck­lingen avspeg­lades i ett mycket stort antal häktade förra året och har haft bety­dande påver­kan på Åklagar­myndig­hetens verk­sam­het. För att myndig­heten fortsatt ska kunna vara en effek­tiv del av rätts­kedjan behöver antalet åkla­gare öka. Därför föreslår nu rege­ringen att Åklagarmyndig­hetens anslag förstärks med 90 miljoner kronor.

Kriminal­vårdens medel­belägg­ning ökade med cirka 1 000 intagna mellan åren 2018 och 2020. Belägg­nings­situa­tionen i häkte och anstalt är fortsatt ansträngd och myndig­hetens progno­ser visar på en fort­satt ökning. Därför plane­rar Kriminal­vården att kraftigt utöka antalet platser under den kom­mande tioårs­perioden. För att upprätt­hålla kvalitet, effekti­vitet och god säker­het i verk­sam­heten, föreslår rege­ringen att ansla­get till Kriminalvården ska öka med 50 miljoner kronor.

När mål­till­ström­ningen ökar behö­ver också dom­stolar­nas arbete fort­sätta vara effek­tivt och rätts­säkert. För att sats­ningarna på brotts­bekämp­ningen ska bli effek­tiva är det viktigt att dom­stolarna är trygga och stabila och har en väl­funge­rande mål­han­tering. För att säker­ställa att dom­stolarna kan hantera målen med fort­satt hög kvalitet och effekti­vitet före­slår regeringen att anslaget ska öka med 50 miljoner kronor.

Regeringen föreslår också att anslaget till Eko­brotts­myndig­heten ska öka med 30 miljoner kronor för att möta ett ökat antal, och särskilt resurs­krävande, ärenden.

Förstärk­ningen av Tull­verket fort­sätter. Tull­verket har under 2020 förbätt­rat verk­sam­hets­resul­taten med kraftigt ökade beslag av bland annat kokain och skjut­vapen. För att ytter­ligare stärka Tull­verkets roll i rätts­kedjan före­slår rege­ringen att myndig­heten får 20 miljoner kronor för att bland annat snabbare utveckla och göra nödvän­diga förstärk­ningar av viss teknisk utrust­ning. Till exempel har myndig­heten behov av att inför­skaffa nya skan­nrar.

I och med det ökade antalet ärenden i rätts­kedjan ökar också behovet av utred­ningar och analyser från Rätts­medicinal­verket. I en tid då brotts­lig­heten blir mer komplex blir den tekniska bevis­ningen därtill allt viktigare. Regeringen föreslår därför att Rättsmedicinalverkets anslag ska öka med 10 miljoner kronor.

Uppdaterades senaste: