Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Satsningar i vårbugeten för att stärka rättskedjan

Regeringen förstärker myndig­heternas arbete med brotts­bekämp­ning med ytterligare 250 miljoner kronor i vår­budgeten. Sats­ningarna inne­bär bland annat fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet.

De senaste åren har antalet ären­den hos Åklagar­myndig­heten ökat, sär­skilt de som gäller grova och svår­utredda brott. Utveck­lingen avspeg­lades i ett mycket stort antal häktade förra året och har haft bety­dande påver­kan på Åklagar­myndig­hetens verk­sam­het. För att myndig­heten fortsatt ska kunna vara en effek­tiv del av rätts­kedjan behöver antalet åkla­gare öka. Därför föreslår nu rege­ringen att Åklagarmyndig­hetens anslag förstärks med 90 miljoner kronor.

Kriminal­vårdens medel­belägg­ning ökade med cirka 1 000 intagna mellan åren 2018 och 2020. Belägg­nings­situa­tionen i häkte och anstalt är fortsatt ansträngd och myndig­hetens progno­ser visar på en fort­satt ökning. Därför plane­rar Kriminal­vården att kraftigt utöka antalet platser under den kom­mande tioårs­perioden. För att upprätt­hålla kvalitet, effekti­vitet och god säker­het i verk­sam­heten, föreslår rege­ringen att ansla­get till Kriminalvården ska öka med 50 miljoner kronor.

När mål­till­ström­ningen ökar behö­ver också dom­stolar­nas arbete fort­sätta vara effek­tivt och rätts­säkert. För att sats­ningarna på brotts­bekämp­ningen ska bli effek­tiva är det viktigt att dom­stolarna är trygga och stabila och har en väl­funge­rande mål­han­tering. För att säker­ställa att dom­stolarna kan hantera målen med fort­satt hög kvalitet och effekti­vitet före­slår regeringen att anslaget ska öka med 50 miljoner kronor.

Regeringen föreslår också att anslaget till Eko­brotts­myndig­heten ska öka med 30 miljoner kronor för att möta ett ökat antal, och särskilt resurs­krävande, ärenden.

Förstärk­ningen av Tull­verket fort­sätter. Tull­verket har under 2020 förbätt­rat verk­sam­hets­resul­taten med kraftigt ökade beslag av bland annat kokain och skjut­vapen. För att ytter­ligare stärka Tull­verkets roll i rätts­kedjan före­slår rege­ringen att myndig­heten får 20 miljoner kronor för att bland annat snabbare utveckla och göra nödvän­diga förstärk­ningar av viss teknisk utrust­ning. Till exempel har myndig­heten behov av att inför­skaffa nya skan­nrar.

I och med det ökade antalet ärenden i rätts­kedjan ökar också behovet av utred­ningar och analyser från Rätts­medicinal­verket. I en tid då brotts­lig­heten blir mer komplex blir den tekniska bevis­ningen därtill allt viktigare. Regeringen föreslår därför att Rättsmedicinalverkets anslag ska öka med 10 miljoner kronor.

Uppdaterades senast: