Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

Regeringen föreslår nu utökade möjlig­heter att använda tidiga förhör som bevis­ning i brott­mål. Syftet är att få en mer modern, flexi­bel och effek­tiv hand­läggning av fram­för allt stora brottmål.

Enligt de nuvarande reglerna ska vittnen och andra förhörs­personer höras i sam­band med huvud­förhand­lingen. Konse­kven­serna blir ofta att för­hören hålls långt efter den inträf­fade händel­sen. Det riskerar att öka påfrest­ningarna på enskilda förhörs­personer och kan leda till att tidigt lämnade upp­gifter ändras eller dras tillbaka helt i domstol.

– Det är ange­läget att tidiga förhör ska kunna använ­das som bevis­ning i fram­för allt större brott­mål. Då är den för­hörda per­sonen mindre påver­kad av vad andra har sagt eller vad som kan ha fram­kommit i media. Det mins­kar också risken för att vittnen och brotts­offer utsätts för hot vilket i sin tur kan få fler att våga vittna, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Regeringens för­slag inne­bär en mer flexi­bel och effektiv hand­­lägg­ning av brott­mål. En utökad möjlig­het att använda tidiga förhör kan ge mer till­förlit­lig bevis­ning. För­slagen kan också leda till kortare häkt­nings­tider och minskad iso­lering av frihets­berövade personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Uppdaterades senast: