Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringens förslag till ny migrationspolitik

Nu går vi över till en lagstiftning som vilar på att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. Det kommer i den delen innebära den stramaste permanenta lagstiftningen på 40 år. Den nya och permanenta lagstiftningen innebär att Sverige får en långsiktigt hållbar migrationspolitik, som säkerställer att vi inte går tillbaka till den situation vi hade under flyktingkrisen 2015.

År 2015 tog Sverige emot omkring 12 procent av alla asylsökande som kom till EU. 2016 införde regeringen därför den tillfälliga lagen som fick stor effekt på det svenska asylmottagandet. Antalet asylsökande sjönk med 90 procent, och Sveriges andel av mottagandet i EU sjönk till 3 procent.

Nu går vi över till en lagstiftning som vilar på att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. Det kommer i den delen innebära den stramaste permanenta lagstiftningen på 40 år. Den nya och permanenta lagstiftningen innebär att Sverige får en långsiktigt hållbar migrationspolitik, som säkerställer att vi inte går tillbaka till den situation vi hade under flyktingkrisen 2015.

Förslagen i lagrådsremissen innebär sammanfattningsvis att vi fortsatt har kontroll över migrationen samtidigt som det blir en bättre en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Asylrätten upprätthålls samtidigt som drivkrafterna för integration ökar.Förslagen i lagrådsremissen bygger på det betänkande som den migrationspolitiska kommittén presenterade i oktober förra året. Det handlar bland annat om: 

  • Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel
  • Krav för permanent uppehållstillstånd: permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter att man haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda: man ska kunna försörja sig, ha grundläggande kunskaper i svenska och i hur det svenska samhället fungerar, och man ska inte ha begått några allvarliga brott.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring: För att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning ska man kunna försörja sina anhöriga och ha en bostad av tillräcklig storlek. Anknytningspersonen ska dessutom ha goda utsikter att kunna beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd.
  • Humanitär grund: En vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen och kommer nu invänta Lagrådets yttrande. Därefter kommer regeringen besluta om en proposition som kommer överlämnas till riksdagen. En ny lagstiftning ska vara på plats när den tillfälliga lagen löper ut i juli i år.

Uppdaterades senast: