Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mer resurser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att mer resurser tillförs arbetet mot mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer, prostitution och människohandel under den pågående pandemin.

Regeringen föreslår att 37 miljoner kronor tillförs år 2021 för insatser för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel. Även stöd till ungdomar som blir utsatta för våld i sina relationer förstärks.

Förebyggande arbete viktigt – våldet ska upphöra

Arbetet med att förebygga sexuellt våld och våld i nära relationer är i behov av utveckling. Pandemin sätter fokus på behovet av ett utvecklat förebyggande arbete med fokus på att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, men även att ge skydd och stöd till dem som utsätts. Regeringen ser behov av tidiga förebyggande insatser. Det avser både unga personer och äldre i syfte att våld inte ska ske eller upprepas.

Regeringen har nyligen överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Propositionen innehåller bland annat förslag om en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) så att det tydligt framgår att socialnämnderna har ansvar för att arbeta med personer som utsätter närstående för våld eller andra övergrepp så att de ändrar sitt beteende. Syftet är att våldet ska upphöra. Nu tillförs medel för myndighetsuppdrag som ska stödja det förebyggande arbetet i kommunerna.

Det är angeläget att det våldsförebyggande arbetet i ungas partnerrelationer utvecklas och att stödet till unga våldsutsatta stärks. Arbetet med att upptäcka våldet i ett tidigt skede och verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende är en viktig utveckling för att kunna förebygga våld i nära relation. Bland annat får stödlinjen Välj att sluta medel till sin verksamhet som vänder sig till personer som vill ändra ett våldsamt beteende i en nära relation.

Utsattheten har ökat för prostitution och människohandel

Utsatthet inom prostitution och människohandel har ökat under pandemin och det är viktigt att stärka det förebyggande arbetet såväl som stödinsatser på området för att utsatta ska få det skydd och stöd de har behov av och också rätt till. Genom ytterligare resurser kan Jämställdhetmyndigheten stärka insatserna inom ramen för sitt nationella samordningsuppdrag mot alla former av människohandel och bidra med ytterligare kompetensstöd till yrkesverksamma. Jämställdhetsmyndigheten delfinansierar bl.a. regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel som är verksamma inom socialtjänsten. De arbetar uppsökande och ger stöd till utsatta.

Uppdaterades senast: