Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vårbudget 2021: En budget för att jobba Sverige ur krisen

I vårbudgeten satsar regeringen 45 miljarder kronor för att jobba Sverige ur krisen. Det handlar om att säkra en snabb vaccinering och uthållighet mot smittspridning, lindra pandemins följdverkningar genom ett jobbpaket för ungas framtidstro, insatser för den som står längst ifrån arbetsmarknaden, rädda jobb och företag, stötta barn och unga, ge ekonomisk trygghet till de som behöver det, genomföra en grön ekonomisk återstart och att bygga Sverige tryggare för alla.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Snabb vaccinering och ytterligare resurser till sjukvården

Brist på pengar får inte, ska inte och kommer inte vara ett hinder för att begränsa smittspridningen eller vårda sjuka. Det var ett av de första besked som regeringen gav i pandemins början. Nu har vi dessutom ett vaccin som ger framtidshopp. Det handlar om att rädda liv och att människor ska slippa bli allvarligt sjuka. Dessutom är de samhällsekonomiska vinsterna av en snabb vaccination enorma. Varje vaccinspruta som ges räddar inte bara människoliv utan också människors jobb.

Regeringen presenterar därför ytterligare åtgärder för att snabba på vaccinering och bibehålla hög kapacitet i kampen mot smittan:

 • Resurser för vaccinering och vaccininköp
 • Ytterligare medel för testning och smittspårning
 • Ytterligare resurser för att stärka sjukvården
 • Stöd till skyndsamma transporter och flygambulanstransporter


Lindra pandemins konsekvenser

Jobbpaket för ungas framtidstro

Ungdomar ska inte börja sitt liv i passivitet. De ska jobba eller studera. Att alla Sveriges ungdomar får en bra start på vuxenlivet och kan ta klivet in på arbetsmarknaden är avgörande inte bara för att de ska få chansen att utvecklas och forma sitt eget liv, utan också för samhällsekonomin i stort.

I det nya jobbpaketet lägger regeringen fram flera åtgärder för att stärka ungdomars start på arbetslivet.

 • Sommarjobb för unga: 15 000 nya sommarjobb
 • Sommarkurser: 6 000 nya platser på universitet och högskola
 • Tillfällig utbyggnad av folkhögskolan: 1 000 nya platser per år
 • Tillfälligt sänkt avgift för betygsprövning


Insatser för de som står längst ifrån arbetsmarknaden

I budgeten föreslås flera insatser för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det handlar om att pressa tillbaka arbetslösheten bland utrikesfödda och lågutbildade och bland långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar.

I budgeten föreslås därför särskilda insatser för att pressa tillbaka arbetslösheten bland dessa grupper, samt på insatser för omställning:

 • Satsning på kombinationsutbildningar: Regeringen satsar därför 779,2 miljoner kronor för att skapa cirka 7 000 årsstudieplatser på utbildningar som kombinerar yrkeskurser med SFI-kurser på komvux, vilket ger individen bättre förutsättningar att korta ner etableringstiden och komma in på arbetsmarknaden.
 • Ökning av tjänsten Introduktion till arbete: Många långtidsarbetslösa har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Därför satsar regeringen för att öka insatserna för arbetslösa med behov av rehabilitering och förberedande aktiviteter.
 • Svenska med yrkesinriktning och vägledningsinsatser - yrkeshögskolan: Regeringen tillför mer resurser till yrkeshögskolan för att erbjuda svenska med yrkesinriktning och vägledningsinsatser.
 • Mer pengar till kommunernas medfinansiering av regionalt yrkesvux: Förra året beslutades att samtliga platser inom regionalt yrkesvux under 2020 skulle finansieras av staten. Nu levererar regeringen på det löftet och höjer anslaget för att ersätta kommunerna retroaktivt för deras medfinansiering.
 • Försöksverksamheten yrkesvux FLEX införs: Regeringen avsätter 35 miljoner kronor för en försöksverksamhet som ska göra att vuxna som behöver omställning ska hitta ett nytt arbete där kunskaperna från deras tidigare arbetsliv kommer till nytta.
 • Samordning vid större varsel och omställning: Regeringen tillför resurser för att stärka regioners och orters kapacitet att genomföra varsel- och omställningsinsatser. Satsningen kommer att vara riktad mot de regioner och orter vars näringsliv drabbas särskilt av till exempel stängda gränser, eller av att större arbetsgivare tvingats stänga ned sin verksamhet av smittskyddsskäl.


Rädda jobb och företag

Många företag har drabbats hårt av krisen, särskilt branscher inom tjänstesektorn som hotell, restaurang och handel. Det är en fråga om människors livsverk och försörjning. Regeringen har sedan dag ett haft prioriteten att rädda livskraftiga företag och därmed rädda jobb och ekonomi.

I vårbudgeten förlänger regeringen flera viktiga stöd för att fler företag ska klara krisen och dämpa pandemins negativa effekter på ekonomi och sysselsättning. Det handlar om:

 • Förlängt hyresstöd: För att hjälpa särskilt utsatta företag genom krisen och riktar sig i första hand till verksamheter som är konsumentnära.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga juni-augusti: Tillsammans med de sommarjobbssatsningar regeringen gör stärker detta ungas chanser att få in en fot på arbetsmarknaden under sommarmånderna.
 • Förlängd och fördubblad coronagåva: Detta kan inte minst användas för att stötta till exempel restaurangnäring eller andra utsatta branscher.


Stötta barn och unga

Barn och unga har drabbats hårt av pandemin, inte minst de ungdomar som fått se slutet av sin gymnasietid genom ett zoom-fönster och som nu har svårt att få sitt första jobb. Särskilt barn i familjer med låg inkomst har haft sämre förutsättningar att klara distansundervisning. I pandemins kölvatten byggs en studieskuld som vi måste arbeta för att motverka. Alla barn och ungdomar ska kunna se med tillförsikt på framtiden. Vi ska inte få en förlorad ungdomsgeneration. Därför satsar vi på följande:

 • Lovskola: Vi tillför pengar till lovskola för att ge stöd till elever som exempelvis riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program eller som riskerar att avsluta gymnasieskolan utan en gymnasieexamen.
 • Smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter: Vi inför smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för att alla barn oavsett bakgrund ska ha en chans till fina sommarlivsminnen.
 • Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer i år: Vi inför återigen det tillfälligt höjda bostadsbidraget under det sista halvåret 2021 för att stötta familjer som på marginalen ekonomiskt.


Ekonomisk trygghet

Vi vet att smittspridningen till stor del sker på arbetsplatser. Alla som kan ska jobba hemma, men i många yrken är det inte möjligt. En viktig del i att bekämpa smittspridningen är därför de åtgärder regeringen tidigt tog till för att öka enskildas ekonomiska trygghet, för att minska smittspridningen och samtidigt minska belastningen på vården.

På samma sätt som att pengar inte ska vara ett hinder för sjukvårdens arbete ska pengar inte vara ett hinder för att sitt ansvar som enskild och stanna hemma vid symptom. Det ska inte straffa sig ekonomiskt att följa myndigheternas rekommendationer. Särskilt prioriterat är det förstås att skydda riskgrupper.

Nu förlängs flera stödåtgärder för enskilda till dess att vaccinationsmålet är uppfyllt. Vi förlänger också undantaget i sjukförsäkringen på grund av uppskjuten vård till årsskiftet.

 • Karensavdraget. Regeringen förlänger ersättningen för karensavdrag och ersättningen för egenföretagares karens.
 • Riskgruppsersättningen förlängs. Personer i riskgrupp ska kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när vaccinationerna är genomförda.
 • Ersättning för sjuklön utöver det normala. Regeringen förlänger den kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
 • Läkarintygsfri tid. Regeringen förlänger det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna.


Kraftfull grön ekonomisk återstart

Coronakrisen har slagit hårt mot samhället, men den har också visat vad vi är kapabla till när vi alla anstränger oss gemensamt. Klimatutmaningen måste mötas med samma beslutsamhet. När vi nu återstartar ekonomi ska vi göra det med fokus på framtidens gröna jobb.

Därför presenteras nu ytterligare insatser för en kraftfull grön återstart som bygger vidare på de satsningar vi presenterade i höstens budget:

 • Mer pengar till kollektivtrafik: För att turtätheten ska kunna upprätthållas samt för att påbörja arbetet med att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.
 • Stöd till civilsamhället: Mer pengar till organisationer som jobbar med personer som är särskilt utsatta under pandemin.
 • Stärkt miljö- och klimatarbete: Fler naturnära jobb för unga, utökat stöd till strandstädning, stärkning av det regionala arbetet och länsstyrelsernas arbete för klimanpassning, miljökompensation för godstransporter på järnväg.
 • Mediestöd: Utökat mediestöd för att främja journalistik i hela landet och för att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post.
 • Stöd till kultur och idrott: Krisstöd och återstartsstöd.


Ett tryggt land för alla

Brottsligheten tar inte paus under pandemin. Regeringens inställning är glasklar: Vi ska vara kompromisslösa mot kriminaliteten och gängen. Regeringen genomför nu en stor utbyggnad av polismyndigheten, som ska växa med 10 000 fler polisanställda år 2024 jämfört med 2016. Vi är nu ungefär halvvägs i den utbyggnaden och vi börjar se resultat i termer av fler gripna och häktade. När polisen växer och får bättre möjlighet att göra sitt jobb måste det matchas med högre kapacitet också hos åklagarna, domstolarna och övriga myndigheter.

Regeringen fortsätter nu därför utbyggnaden av hela rättskedjan. I budgeten satsar regeringen också på det förebyggande arbetet mot kriminalitet:

 • Förstärkning av rättskedjans myndigheter: Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Rättsmedicinalverket får mer resurser
 • Satsning på Sluta skjut: Pengar för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige
 • Återfallsförebyggande arbete: Resurser till Kriminalvården för att förstärka det återfallsförebyggande arbetet.
 • Stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor: Mer pengar för flera insatser för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, med fokus på förebyggande arbete.

Läs mer om vårbudgeten här Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: