Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En historiskt stor utbyggnad av infrastrukturen i hela Sverige

Regeringen lägger nu fram en infrastrukturproposition på riksdagens bord som innebär den största ekonomiska ramen för infrastruktur någonsin - totalt 876 miljarder de kommande åren.

Foto: Simon Johansson

Rätt investeringar i transportinfrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. Propositionen Framtidens infrastruktur - hållbara investeringar i hela Sverige innebär stora satsningar, både för att ta hand om och utveckla befintlig infrastruktur, men också för att genomföra nya investeringar i hela landet. Infrastrukturpropositionen kombinerar satsningar på underhåll av vägar och järnvägar med nya investeringar.

De ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2022–2033 föreslås ligga på 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018–2029. Tillkommande medel som banavgifter och trängselavgifter beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en ram på 876 miljarder kronor.

Drift och underhåll av vägar och järnvägar

Drift och underhåll av vägar och järnvägar är en förutsättning för att säkra den statliga transportinfrastrukturens funktion och tillförlitlighet och är därmed viktigt för såväl medborgare som näringsliv.

Regeringen föreslår därför att medel till drift och underhåll av järnvägen blir 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor. Medel till underhåll av vägar föreslås bli 197 miljarder kronor – en ökning med 33 miljarder kronor.

Utbyggnad av nya stambanor och andra viktiga investeringar

I infrastrukturpropositionen föreslår regeringen även att medel till utveckling av transportinfrastruktur blir 437 miljarder kronor – en ökning med 103,5 miljarder kronor. Förslaget till ekonomisk ram för utveckling innebär att den gällande nationella planen kan fullföljas och att satsningar kan göras på såväl nya stambanor som andra angelägna åtgärder.

Utbyggnaden av nya stambanor är viktig för att öka kapaciteten i järnvägsnätet, knyta landets tre storstadsregioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större arbetsmarknadsregioner.

Nationella planen beslutas 2022

Förslagen i propositionen lägger grunden för den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen. Efter att infrastrukturpropositionen beslutats av riksdagen fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Den innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i den nationella planen identifieras. Beslut om ny nationell plan planeras till 2022.

Uppdaterades senast: