Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning och skärpningar av kontaktförbud

Mäns våld mot kvinnor och våld är ett allvarligt samhällsproblem som aldrig kan accepteras. Regeringen föreslår nu att minimistraffet för grov fridskränkning höjs samt skärpningar av kontaktförbud.

Vi socialdemokrater är inte nöjda förrän kvinnor har hela tryggheten. Innan sommaren kommer därför följande lagförslag från regeringen:

 • Skärpt minimistraff för grov kvinnofridskränkning till ett års fängelse.
 • Skärpt straff för överträdelse av kontaktförbudet. Böter utmönstras ur straffskalan och också ringa överträdelser blir straffbara.
 • Möjlighet att sätta fotboja på en förföljande man redan som förstagångsåtgärd.
 • Det ska bli lättare att meddela kontaktförbud gällande den gemensamma bostaden.
 • Fridskränkningsbrotten utvidgas till att också gälla förtal och förolämpning.


Fridskränkningsbrotten

 • Regeringen föreslår att minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofrids­kränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år.
 • Regeringen föreslår också att förtal och förolämpning föreslås också ska kunna ingå i en grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Det ska inte gå att använda förtal och förolämpning som ett sätt att systematiskt trakassera eller kränka en kvinna, eller ett barn, i en nära relation.

Kontaktförbuden

Ett utvidgat kontaktförbud kan i dag förenas med elektronisk övervakning (fotboja) endast om överträdelse har skett av ett tidigare meddelat kontaktförbud. Behovet av skydd är dock individuellt och bör i varje enskilt fall bedömas utifrån hotbild mot skyddspersonen och alltså inte vara beroende av om tidigare överträdelse har skett eller inte.

Straffskalan för en överträdelse av ett kontaktförbud måste spegla den kränkning det innebär för brottsoffret. En överträdelse av ett kontaktförbud är mycket integritetskränkande för brottsoffret och överträdelser av ett kontaktförbud bör därför ligga på fängelsenivå.

Regeringen föreslår därför att:

 • Ett utvidgat kontaktförbud bör kunna förenas med elektronisk övervakning som en förstahandsåtgärd, oavsett om överträdelse tidigare har skett eller inte.
 • Straffskalan för överträdelse av kontaktförbud ska skärpas så att böter tas bort ur straffskalan och att straffskalan i stället sträcker sig från fängelse 14 dagar till fängelse i högst ett år.
 • Alla överträdelser av kontaktförbud ska vara straffbara. Ansvarsfrihetsregeln för ringa fall bör därför tas bort och ersättas med böter.
 • Kontaktförbud för en gemensam bostad kan i dag meddelas om skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men som förbudet innebär för den som förbudet avser. Väsentlighetskravet riskerar att innebära att kravet blir för högt. Om skyddspersonens skäl för ett kontaktförbud för en gemensam bostad väger tyngre än motpartens skäl, så bör ett kontaktförbud för den gemensamma bostaden meddelas. Väsentlighetskravet bör därför tas bort.

Uppdaterades senast: