Straffrabatt för unga slopas vid allvarlig brottslighet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att straff­reduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brotts­lighet. Förslaget innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelse­straff. Det handlar exempelvis om rån, grov miss­handel, våld­täkt och grovt vapen­brott.

Idag utgör den unges ålder en förmild­rande omstän­dighet när dom­stolen ska bestämma hur långt ett straff ska bli. Det vill den socialdemokratiskt ledda regeringen ändra på och föreslår att straff­reduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brotts­lighet.

– Det är inte rimligt att personer som är 18 år och som begår allvar­liga brott regel­mässigt får sina straff nedsatta till hälften. Vid grova brott måste sam­hället kunna reagera kraftfullt och en krimi­nell livsstil avbrytas i tid. De här förslagen innebär ett rejält steg i den rikt­ningen, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

I lagråds­remissen föreslår regeringen att straff­reduktionen för unga myndiga slopas om brottet har ett minimi­straff på fängelse i ett år eller mer. Detsamma ska gälla för brott som i det enskilda fallet bör straffas med fängelse i minst ett år även om brottets minimi­straff är lägre. Det ska inte heller krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse. Samma straff som för andra myndiga personer ska också kunna dömas ut, exempelvis fängelse på livstid.

Regeringen föreslår också att vissa vissa all­var­liga brott, till exempel mord eller våld­täkt mot barn, inte ska kunna preskri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.

Förslagen är en del av regeringens 34-punkts­program mot gängkriminali­teten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Uppdaterades senaste: