Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler åtgärder för att stoppa arbetslivskriminaliteten

Arbetslivskriminalitet leder till osäkra arbetsvillkor, allvarliga kränkningar av arbetstagares rättigheter och snedvriden konkurrens. Den kan bestå av exempelvis arbetskraftsexploatering, ekonomisk brottslighet, bidragsbrott, brott mot utlänningslagen och brott mot arbetsmiljöregler. Idag presenterade den S-ledda regeringen därför att en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet skall inrättas.

– Bakgrunden är givetvis de problem som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Delegationen kommer att få i uppdrag att bland annat att förstärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten i Sverige, tillvarata internationella erfarenheter och samla och stödja relevanta aktörer. Arbetsmarknadens parter kommer särskilt bjudas in att medverka till delegationens arbete.

– Aktörer som begår brottslighet i arbetslivet kombinerar ofta regelöverträdelser inom flera områden. Därför är samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och relevanta aktörer av central betydelse. Den nationella delegationen kommer att bli en ytterligare ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa arbetslivskriminaliteten, säger Nordmark.

Delegationen kommer att bestå av ledamöter med bred erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet inom flera sektorer. Delegationen kommer att ledas av en arbetande ordförande och bistås av ett kansli. Arbetsmarknadens parter har genom sin branschkunskap en särskild förståelse av utvecklingen och kommer därför särskilt bjudas in att medverka till delegationens arbete. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra delegationens uppdrag, i arbetet med att öka kunskapen om arbetslivskriminaliteten. Regeringen kommer att återkomma kring de mer specifika formerna för arbetet.

Uppdaterades senast: