Ny BRÅ-rapport visar hur viktigt det är med en fungerande integration

En ny BRÅ-rapport släpptes i dagarna med ett resultat som förtydligar vikten av regeringens arbete.

I stora drag visar BRÅ-rapporten ett väntat resultat och rapporten bekräftar i stort det man sedan innan känt till och som föregående studier har visat. BRÅ-rapporten visade på flera olika aspekter. Band annat var det tydligt att sannolikheten att begå/misstänkas för brott hänger samman med ålder, kön, inkomst och utbildningsnivå. Det har även tidigare studier visat.

Men även om man tar hänsyn till individernas ålder, kön, inkomst och utbildningsnivå kvarstår skillnader i sannolikheten att begå/misstänkas för brott som denna studie inte kan förklara. Enligt Brå visar dock annan forskning att faktorer som föräldrars psykiska ohälsa och segregering kan bidra till överrisk i brott.

Visar på integrationsutmaningar

Brå-rapporten visar även att inrikes födda med två utrikes födda föräldrar är mer överrepresenterade än utrikesfödda. Det tyder på att integrationsutmaningar och svårigheter i skolan kan vara en viktig förklaring. Annars borde överrepresentationen avta, snarare än öka för den andra generationen i landet.

Studien bekräftar också det vi visste sen tidigare, att oavsett vilken kategori vi pratar om så är den övervägande majoriteten laglydiga invånare som aldrig begår brott.

BRÅ-rapportens påverkan på Socialdemokraternas politik

Kartläggningen i BRÅ-rapporten understryker vikten av det arbete vi gör med att förbättra integration. Att stärka skolan, få fler att lämna gymnasiet med godkända betyg och en arbetsmarknad som erbjuder möjligheter till försörjning för unga är avgörande för unga inte ska dras in i kriminalitet.


Uppdaterades senaste: