Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen

I höstbudgeten föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen kraftfulla satsningar på jobbpolitiken för totalt 8 miljarder kronor. Det handlar om att skapa nya jobb, göra det enklare för personer mitt i arbetslivet att utbilda sig och ställa om när arbetsmarknaden förändras och flera andra insatser för att bekämpa långtidsarbetslöshet.

Svensk ekonomi vänder nu uppåt tack vare regeringens kraftfulla gröna återstart. Många nya jobb växer fram genom nyindustrialiseringen och fler människor kommer tillbaka i arbete. Men samtidigt är arbetslösheten – särskilt långtidsarbetslösheten – för hög. Det måste förändras.

Om du blir av med jobbet ska du få det stöd du behöver för att komma i arbete. Du som är mitt i arbetslivet ska kunna vidareutbilda dig och ställa om när arbetsmarknaden förändras. Du som driver ett företag ska få möjligheter att växa.

I höstbudgeten presenterar nu den socialdemokratiskt ledda regeringen ett stort paket med insatser för att fler ska komma i arbete.

Vi ska bland annat:

 • Se till att fler arbetslösa får ta del av en arbetsmarknadsutbildning, matchningstjänst eller extratjänst.
 • Bygga ut Kunskapslyftet med 14 000 platser på kombinationsutbildningar (där yrkesutbildning kombineras med kommunal vuxenutbildning i SFI eller svenska som andraspråk) och bygga ut platserna på folkhögskolan med cirka 3000 nya platser nästa år.
 • Införa ett nytt studiestöd och ett nytt omställnings- och kompetensstöd så att fler kan vidareutbilda sig och ställa när arbetsmarknaden förändras. 
 • Minska karensdagarna i a-kassan och förlänga de tillfälliga reglerna för företagare inom a-kassan.


Läs hela listan med våra förslag här:

Arbetsförmedlingen ska kunna hjälpa fler att få jobb i hela Sverige

I höstbudgeten föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att Arbetsförmedlingen ska få en kraftig förstärkning under nästa år för att de ska kunna erbjuda lika bra service till de som söker jobb över hela landet.

Långtidsarbetslöshet ska bekämpas

Regeringen föreslår flera insatser som ska hjälpa personer som står utan jobb att komma i arbete.

 • Fler ska få ta del av en matchningstjänst.
 • Fler ska kunna gå en arbetsmarknadsutbildning.
 • Fler ska kunna få ta del av extratjänster och introduktionsjobb.

Kunskapslyftet byggs ut

Fler personer behöver kunna utbilda sig för att ta de jobb som växer fram på arbetsmarknaden. Därför föreslår regeringen att Kunskapslyftet ska byggas ut. Totalt innebär det över 160 000 platser i Kunskapslyftet nästa år.

 • 14 000 platser på kombinationsutbildningar där yrkesutbildning kombineras med kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) eller svenska som andraspråk.
 • Fortsatt utbyggnad av antalet utbildningsplatser på folkhögskolan. Ungefär 3000 nya platser ska komma till under år 2022.
 • Satsning på validering för att korta tiden i utbildning och till jobb.

Insatser för asylsökande och föräldralediga nyanlända

Regeringen föreslår flera insatser för att förbättra integrationen av asylsökande och nyanlända som är föräldralediga. Det handlar bland annat om:

 • Tidiga insatser för asylsökande, bland annat samhällsinformation.
 • Mer pengar till civilsamhället och kommuner för tidiga insatser för asylsökande.
 • Förlägning av satsningen på svenska för föräldralediga nyanlända och andra personer med små barn. 

Tillfälligt minskat antal karensdagar i a-kassan och förlängda lättnader för företagare

 • Regeringen föreslår att antalet karensdagar tillfälligt minskas från sex till två dagar under 2022, för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.
 • Regeringen föreslår också förlängda lättnader i reglerna för företagare, gällande vilande företag, genom undantag från den så kallade femårsregeln under 2022.

Sverige ska få ett av världens bästa omställningssystem

Regeringen föreslår satsningar på ett nytt omställnings- och kompetensstöd och ett nytt omställningsstudiestöd. Förslagen är ett steg i att genomföra överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd, som slutits mellan PTK, Kommunalarbetareförbundet, Industrifacket Metall och Svenskt Näringsliv,

 • Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd ska införas, för att fler vuxna som är mitt i arbetslivet ska kunna utbilda sig och ställa om.
 • Ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd föreslås för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal.
 • En offentlig omställningsorganisation ska inrättas vid Kammarkollegiet.
 • En ny räntemodell på studielån ska införas för att finansiera omställningsstödet. Räntan på studielån kommer att höjas med cirka 0,5–0,6 procentenheter för alla som har studielån. För den genomsnittliga studielåntagaren innebär den ökade kostnaden för lånet en något längre återbetalningstid, på upp till ett år, efter avslutade studier.

Utbildning för framtidens arbetsmarknad

De kommande åren kommer det behövas många fler på arbetsmarknaden som har gått en yrkesutbildning på gymnasienivå. Dessutom behöver innehållet i yrkesutbildningarna på gymnasiet anpassas bättre för att möta behoven som finns på arbetsmarknaden.

Regeringen tillför nu därför pengar för att planeringen och dimensioneringen av gymnasieutbildningen ska kunna förbättras. Regeringen kommer också att lämna ett förslag till riksdagen om att utbudet av utbildning i gymnasieskolan, och den yrkesinriktade utbildningen inom komvux, ska anpassas både efter hur många som vill gå utbildningarna och hur behoven av kompetens ser ut på arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår också att den sänkta avgiften för prövning av högre betyg ska förlängas, så att elever som slutfört sin gymnasieutbildning under pandemin ska ha större möjlighet att kunna få sina betyg prövade.

Förenklingar för Sveriges företagare

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen. För att stötta upp företag med många unga anställda föreslår regeringen att den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar ska förstärkas även under nästa sommar. Förstärkningen ska gälla under juni till augusti år 2022.

För att främja entreprenörskap och sänka tröskeln för att starta eget företag föreslår regeringen också att omsättningsgränsen för momsbefrielse höjs från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor per år.

För att hjälpa unga företag, som vill växa och behålla personal, föreslår regeringen även att reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner utvidgas och förenklas.

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Dagens system för arbetskraftsinvandring måste förbättras. I höstbudgeten skjuter regeringen till mer pengar till Migrationsverket för att de ska kunna motverka missbruk och exploatering av arbetskraftsinvandrare. Regeringen kommer senare att återkomma med ett förslag för hur dagens system för arbetskraftsinvandring ska förbättras.

Läs mer om regeringens jobbpaket här Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: