Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas. Män som begår brott mot kvinnor ska straffas, kvinnor som utsätts för våld ska få det stöd de behöver och mer ska göras för att våldet inte ska ske från första början.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Hela samhällets samlade kraft ska användas för att bekämpa våldet mot kvinnor.

I juni i år presenterade regeringen ett stort paket med 40 åtgärder Länk till annan webbplats. för att öka takten i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det handlar bland annat om åtgärder för att förbättra stödet till kvinnor som utsätts för våld, åtgärder för att fler män som utsatt sin partner eller föredetta partner ska straffas och för att förebygga att våldet inte inträffar från första början.

I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen nu stora ekonomiska tillskott för att åtgärderna i paket ska kunna införas. Regeringen presenterar också flera nya åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Permanent satsning för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor måste ske varje dag och insatserna måste vara kraftfulla över en lång tid.

Under nästa år tillför regeringen 215 miljoner kronor för arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det innebär en satsning på totalt 350 miljoner kronor under nästa år. Regeringen föreslår också att pengarna till arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor ska bli permanenta, med 300 miljoner kronor per år, från och med år 2024.

Pengarna ska gå till arbetet med alla de områden som finns i regeringens nationella strategi Länk till annan webbplats. för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Regeringen föreslår att statsbidragen till kvinno- och tjejjourer ska bli permanenta. I det ingår också permantent stöd till kvinno- och tjejjourernas riksorganisationer och andra organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta. För nästa år föreslår regeringen ett tillskott på 50 miljoner kronor, utöver de 100 miljoner kronor som sedan tidigare har presenterats. Från år 2023 och framåt föreslår regeringen 150 miljoner kronor årligen.

Satsning på stadigvarande boende för våldsutsatta kvinnor och barn

Våldsutsatta kvinnor och barn ska inte behöva gå från en vistelse i skyddat boende tillbaka till gärningsmännen för att de saknar en varaktig bostad. Därför föreslår regeringen i nästa års budget att en expertgrupp ska införas för att stärka kommunernas arbete med att ordna varaktigt boende för våldsutsatta kvinnor och barn. För expertgruppens inrättande föreslås att det avsätts 15 miljoner kronor för 2022 och 30 miljoner kronor för 2023 respektive 2024.

Bidragen till Kvinnofridslinjen och Preventell blir permanenta

Mer pengar till Kvinnofridslinjen

Kvinnor som utsätts för våld måste få det stöd och den hjälp de behöver. Den nationella stödtelefonen för våldsutsatta kvinnor, Kvinnofridslinjen, är väldigt viktig för att kvinnor som utsätts för våld ska ha någon att prata med och vända sig till för vägledning och stöd för att få hjälp.

Regeringen föreslår nu att Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) som driver verksamheten, ska få 8 miljoner kronor årligen för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete och för att verksamheten ska ges långsiktiga förutsättningar.

Mer pengar till den nationella stödtelefonen Preventell

Med stöd av regeringen startades 2012 den nationella stödtelefonen Preventell för att förebygga sexuellt våld. Preventell riktar sig både till förövare som erbjuds behandlingsinsatser och närstående och vårdgivare som behöver råd och hjälp att hantera frågor kring sexuellt våld och oro för sexuella övergrepp. Regeringen föreslår i höstbudgeten att Preventell ska få 5 miljoner kronor årligen för att kunna bedriva sitt viktiga arbete långsiktigt.

Mer pengar till Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse och hälso- och sjukvården

Mer pengar till Kriminalvården för att hantera skärpta straff för sexualbrott

I regeringens sexualbrottsutredning, som presenterade sina förslag i somras, kommer förslag om att straffen för flera sexualbrott ska skärpas. Med anledning av förslaget kommer Kriminalvården att behöva mer resurser och regeringen föreslår nu därför att anslagen till myndigheten ska öka med 8 miljoner kronor under nästa år. Regeringens anslag till Kriminalvården beräknas sedan öka med 23 miljoner kronor under år 2023 och med 155 miljoner kronor under år 2024.

Mer pengar till Statens Institutionstyrelse när fler döms till sluten ungdomsvård

Med anledning av att regeringen föreslagit att flera straff ska skärpas bedömer regeringen att fler ungdomar kommer att dömas till sluten ungdomsvård hos Statens institutionsstyrelse (SiS). Därför föreslår regeringen att SiS ska få 8 miljoner kronor under nästa år, och därefter 17 miljoner kronor årligen från och med år 2023.

Mer pengar till kommunerna för att hantera ny lag om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter sexualbrott

I sexualbrottsutredningen föreslås att en ny lag ska införas om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter sexualbrott. Med anledning av förslaget kommer hälso- och sjukvården att behöva mer resurser. Regeringen föreslår därför att det allmänna bidraget för kommuner ska utökas med 2 miljoner kronor årligen från och med nästa år.

Bättre skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn

Kvinnor som utsätts för våld, och kvinnornas barn, måste få skydd av samhället. En viktig del handlar om att erbjudas bra och säkra skyddade boenden. Barn som följer med sina mammor till skyddade boenden måste få rätt stöd, hjälp från hälso- och sjukvården och möjlighet att gå i skolan. Regeringen kommer därför framöver att lämna lagförslag för att öka kvaliteten på skyddade boenden och stärka barnrättsperspektivet på skyddade boenden.

Regeringen föreslår också att pengar ska avsättas för ett tillfälligt riktat statsbidrag som ska stödja de ideella organisationer som driver skyddade boenden och som behöver göra insatser för att utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Det tillfälliga statsbidraget beräknas att uppgå till 50 miljoner kronor för 2022, 50 miljoner kronor för 2023 och 20 miljoner kronor för 2024.

Klicka här för att läsa mer om regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: