Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya åtgärder för stärkt ekonomisk rättvisa för fler

I ett starkt samhälle ska ingen behöva leva på knappa ekonomiska marginaler. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen några viktiga åtgärder för att minska ojämlikheten och stärka rättvisan i vårt land.

I ett starkt samhälle hjälps vi åt. När du har det tufft håller vi andra dig om ryggen. I ett starkt samhälle ska ingen behöva leva på knappa ekonomiska marginaler. 

I höstbudgeten föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen flera satsningar för att stärka den ekonomiska tryggheten och rättvisan i vårt samhälle. Det handlar bland annat om:

  • Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen.
  • Höjt bostadstillägg för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning.
  • Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar med barn mellan 7 till 10 år.
  • Stärkt rätt till assistans.

Stärkt ekonomi för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Den ekonomiska tryggheten för personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning måste bli bättre. Det är en grupp som halkat efter ekonomiskt och som många gånger lever med knappa ekonomiska marginaler. Regeringen föreslår därför höjd garantinivå i sjukersättningen och aktivitetsersättningen från och med den 1 januari 2022. 

Höjd garantinivå i sjukersättningen och aktivitetsersättningen

Den som har hel garantiersättning och har fyllt 30 år får idag 10 036 kronor före skatt i månaden i sjukersättning. Med regeringens förslag innebär det här att personer med hel sjukersättning och aktivitetsersättning, i form av garantiersättning, får drygt 1 000 kronor mer i garantiersättning per månad. Garantinivån höjs med 0,25 prisbasbelopp. 

Höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Många personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning har fått höjda boendekostnader som bostadstillägget inte har anpassats till. Regeringen föreslår därför att bostadskostnadstaket höjs till 7 500 kronor för ogifta och 3 750 kronor för gifta och samboende. Det innebär att bostadskostnadstaket i bostadstillägget blir detsamma för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning som för pensionärer.

Höjt underhållstöd för barn 7–10 år

Beloppen för underhållsstöd är fastställda i lag och är inte knutna till prisutvecklingen i samhället. Dagens underhållsstöd till barn 7–10 år täcker inte fullt ut hälften av normalkostnaden för barn i den åldersgruppen efter att hänsyn har tagits till barnbidrag. Det måste förändras. 

För att förbättra ensamstående föräldrars inkomst föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att det belopp som lämnas i fullt underhållsstöd till barn som är 7–10 år höjs med 150 kronor per månad. Det innebär att underhållsstödet uppgår till samma belopp som för barn i åldersgruppen 11–14 år, det vill säga 1 823 kronor per månad. En höjning av underhållsstödet kommer särskilt ensamstående kvinnor med barn till del.

Regeringen föreslår också att den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp ska omprövas när ett högre underhållsstöd ska lämnas till ett barn med anledning av att barnet har fyllt 7 år i stället för 11 år. Det högre beloppet kommer att betalas ut för första gången i juli och avser underhållsstöd för augusti månad.

Stärkt rätt till assistans  

De senaste åren har det skett en utveckling i rättspraxis som lett till att vissa personer inte får assistans trots att de omfattas av lagen och till följd av stora och varaktiga funktionsnedsättningar har mycket omfattande stödbehov. Den här utvecklingen har skett utan inblandning av riksdag eller regering. 

Regeringen tänker därför ta fram ett förslag där rätten till assistans - för det som tidigare kallats tillsyn - ska stärkas. Fler barn ska också få rätt till personlig assistans genom att det så kallade föräldraansvaret smalnas av och görs mer rättssäkert. Utöver det ska också patientsäkerheten vid sjukvårdande insatser stärkas.

Reformerna kommer att bygga på de förslag som lämnades i betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans - Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser.” Enligt utredningens beräkningar kommer ytterligare cirka 2000 personer, varav ungefär 800 barn, få rätt till assistans till följd av dessa reformer. Genom att förslagen i utredningen nu genomförs så återupprättas intentionerna med LSS-lagstiftningen.

Nationellt kompetenscentrum för kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och autism

Socialstyrelsen bedömer i rapporten om Kompetens i LSS-boenden (2021) att det i verksamheterna finns ett behov av att stärka kompetensen om intellektuell funktionsnedsättning och autism. Regeringen planerar därför att återkomma med ett uppdrag till myndigheterna för att utreda förutsättningarna för ett nationellt kompetenscentrum och hur det i så fall kan organiseras. 

Mer pengar till Försäkringskassan för införande av nya bestämmelser inom sjukförsäkringen

Försäkringskassan kommer att få ökade resurser för att hantera förstärkningar inom sjukförsäkringens områden, bland annat för administrativa kostnader som beräknas öka till följd av förslagen. Därför föreslår regeringen att Försäkringskassan tillförs 45 miljoner kronor 2022. 

Uppdaterades senast: