Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Budget 2022: Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.

När pandemin bröt ut stannade Sverige upp. Runt om i hela landet hjälptes vi åt för att hålla nere smittspridningen, skydda riskgrupper och ge sjukvård och äldreomsorg alla nödvändiga resurser. Samtidigt genomförde regeringen ett batteri av krisåtgärder för att rädda svenska jobb och företag. Krisåtgärderna har gjort skillnad. Vaccineringen har kommit långt. Korttidspermitteringarna har räddat många jobb och livskraftiga företag. Steg för steg kan restriktionerna nu fasas ut och livet bli mer normalt. Återhämtningen i svensk ekonomi gör det möjligt att pressa tillbaka arbetslösheten.

Nu fortsätter vi den gröna återhämtningen med full kraft. Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin och bygger ett starkare samhälle.

Fler ska komma i arbete

Den gröna återstarten av ekonomin gör skillnad. Krisen är inte över men ekonomin vänder uppåt och många återvänder till arbete. Men att ekonomin går bra märks inte för alla. Fortfarande står alltför många utanför arbetsmarknaden. Nu vässar vi jobbpolitiken ännu skarpare för att ska kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin.

Här är några av satsningarna för fler jobb:

 • Kunskapslyftet byggs ut: Ytterligare 17 000 platser på kombinationsutbildningar och på folkhögskolan
 • Bättre matchning och stöd till arbetslösa: Extratjänster och introduktionsjobb, matchningstjänster, praktikplatser, arbetsmarknadsutbildning, insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning och tillskott till Arbetsförmedlingen
 • Omställningspaket i linje med parternas överenskommelse
 • Höjd omsättningsgräns mervärdesskatt
 • Skattereduktion för a-kasseavgift
 • Hela landet ska leva: En konkurrenskraftig jordbrukssektor, underhåll av vägar, utveckling av transportsystemet, bredbandsutbyggnad, stöd till investeringar för drivmedelsstationer, driftsstöd till dagligvarubutiker, bättre företagsklimat i glesbygd, stärkt besöksnäring och upprustning av Göta kanal, veterinärs-och djurskötarutbildning, motverka ökad vildsvinspopulation, bekämpning av skogsskador.

Välfärden ska stärkas

Pandemin har visat på betydelsen av en generell och gemensamt finansierad välfärd. Samtidigt har pandemin också satt strålkastarljuset på behoven inom vården, skolan och omsorgen. Tillgängligheten i sjukvården måste bli bättre och köerna måste kortas, inte minst för alla som fått planerad vård uppskjuten under pandemin. Det behövs fler kollegor och bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen. För att lyckas med detta måste välfärden få kosta.

Här är några av satsningarna för en starkare välfärd:

 • Sjukvården stärks: Coronaköerna ska betas av, bättre villkor för personalen, fler ska kunna studera till vårdyrken och decentraliserad vårdutbildning i hela landet, förlängd satsning för förlossningsvård och kvinnors hälsa, stärkt satsning på psykisk ohälsa
 • Sjukförsäkringen blir tryggare: Bland annat höjt tak i sjukpenningen.
 • Tryggare ålderdom: Trygghetspension, förstärkt bostadstillägg för pensionärer, införande av fast omsorgskontakt, förstärkt äldreomsorg, förstärkning av äldreomsorgslyftet, yrkessvenska i välfärden, avgiftsfri pneumokockvaccin för +75 år 
 • Starkare trygghetssystem: Avskaffad skatteklyfta för personer med sjuk-och aktivitetsersättning, förstärkt bostadstillägg för personer med sjuk och aktivitetsersättning, höjt underhållsstöd för 7-10-åringar, förstärkt assistansersättning, höjd garantinivå i sjuk-och aktivitetsersättningen.
 • En jämlik skola: Kunskapssatsning efter pandemin, kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämnesbetyg i gymnasieskolan, skärpt kontroll av konfessionella inslag, högskolebehörighet på yrkesprogrammen, professionsprogram för skolpersonal, ökad jämlikhet och fortsatt utbyggnad av likvärdighetsbidraget
 • Kultur, idrott och demokrati: Produktionsincitament för film, stärkta bibliotek, förintelsemuseum, stärkt arbete med nationella minoriteter och samiska språk, reklamskatten avskaffas, satsning på barn-och ungdomsidrott, mediestöd, digitalisering av kulturarvet, förstärkningar av kultursektorn.
 • Vi påbörjar familjeveckan

Sverige ska vara ett tryggt land för alla

Vi ska fortsätta att pressa tillbaka kriminaliteten. Polisen behöver fler kollegor och skarpare verktyg. Samhället ska vara kompromisslöst mot gängen, bryta nyrekryteringen och se till att inte en krona går till de kriminella. Mäns våld mot kvinnor ska stoppas och välfärdsbrottsligheten bekämpas. Sverige ska vara ett tryggt land för alla.

Här är några av satsningarna för att bekämpa brottsligheten:

 • Kompromisslös kamp mot gängkriminaliteten: 10 000 fler polisanställda till 2024, öka polisens tekniska förmåga, medel för att genomföra gängbrottsutredningen, förstärkningar av myndigheterna i rättskedjan.
 • Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrott
 • Hela samhället ska bidra i kampen mot kriminaliteten: Förstärkt brottsförebyggande arbete, avhopparverksamhet och Sluta skjut, förstärkning av Statens Institutionsstyrelse.
 • Åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor: Nationellt program mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, permanenta medel till kvinno- och tjejjourer, reform för skyddat boende, expertgrupp för stadigvarande boende.

Takten i klimatomställningen ska öka

Omställningen är en möjlighet för Sverige. Med nya innovationer som exporteras till andra länder kan vi leda den internationella utvecklingen och samtidigt se gröna jobb växa fram i hela landet. Den S-ledda regeringen har genomfört stora klimatinvesteringar som tagit Sverige mot målet att bli världens första fossilfira värlfärdsland. Men takten i omställningen måste öka. Det visar inte minst den senaste tidens bränder och extrema väder i Sverige och runt om i världen. Forskarnas besked är tydligt, klimatkrisen är här.

Här är några av satsningarna för att öka takten i klimatomställningen:

 • Svensk industri ska gå i täten: Klimatklivet förstärks kraftigt, kompetenslyft för klimatomställningen, energieffektivisering i industrin, effektiviserad tillståndsprövning, höjd garantiram för gröna kreditgarantier, driftsstöd för bio-ccs, näringslivets klimatomställning, industriklivet förstärks.
 • Minskade utsläpp i transportsektorn: Underhåll av järnväg, elektrifiering av transportsektorn, skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet, ekobonus, biogasstöd, nationellt biljettsystem för kollektivtrafik, stöd till kollektivtrafik, cykelsatsning, skattelättnad för cykelförmån, sänkt moms på reparationer, klimatkompensation för sjöfarten.
 • Skydda naturen och människors närmiljö: Skydd av värdefull natur, insatser för den svenska skogen, stärkt friluftsliv, naturnära jobb, strandstädning, regional klimatomställning, vattenvård samt säkra dricksvattnet, klimatanpassning och förebyggande av klimatrelaterade olyckor.

Läs mer om regeringens budgetförslag här Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: