Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

KLICKA HÄR FÖR FRÅGOR OCH SVAR PENSIONSFÖRSLAGET!

Garantitillägg för pensionärer med låga inkomster

Inkomsterna för Sveriges sämst ställda pensionärer är för låga. Regeringen kommer därför under innevarande mandatperiod att lägga fram en strukturreform för att långsiktigt stärka inkomsterna för de pensionärer som har det sämst ställt.

Strukturreformen sker i form av att ett garantitillägg till pensionärer med låga inkomster*. Stödet uppgår till som mest 1000 kronor i månaden, och en proposition läggs fram till riksdagen så att den nya lagen kan träda i kraft den 1 september 2022. Garantitillägget kommer med automatik betalas ut av Pensionsmyndigheten från och med januari 2023. Inkomstavräkningen ska beakta att det fortsatt ska löna sig att ha arbetat eller att arbeta, exempelvis ska garantitillägget inte räknas av mot tjänstepension eller arbetsinkomst. Tillägget ska trappas av. Omkring 700 000 individer kommer att omfattas av förslaget. Garantitillägget ska inte tas upp till beskattning och inte påverka storleken på utbetalningar från det befintliga bostadstillägget till pensionärer.

Därutöver kommer regeringen under innevarande mandatperiod lägga fram förslag till riksdagen om ett tillfälligt garantitillägg. Förslaget utformas så att Skatteverket månadsvis krediterar individens skattekonto med start senast den sista augusti 2022 till dess att det permanenta garantitillägget är på plats. Det tillfälliga garantitillägget ska i möjligaste mån likna det permanenta garantitillägget. Det kommer att utbetalas till dem som fyller 65 år eller äldre 2022, som under 2021 haft en inkomst som högst motsvarar inkomstnivån för dem som kommer att omfattas av det nya permanenta garantitillägget.

I beredningsprocessen av båda ärendena kommer partierna i överenskommelsen att fullt ut medverka i samtliga delar, såsom framtagande av relevanta delar av regleringsbrev, förordningar och proposition till riksdagen.

Samarbetsformer

Ingen vet hur det parlamentariska läget kommer att se ut efter nästa val, men vi kan redan nu slå fast några utgångspunkter. Det behövs samarbete och förhandlingar för att regera Sverige.

För en stabil regeringsbildning behöver de partier som ingår i regeringsunderlaget som tolererar en statsminister ges möjlighet att förhandla med regeringen så att man når en helhet som alla parter kan acceptera.

Ingången är att regeringen genom förhandlingar även behöver säkra stödet för budgetpropositionen i riksdagen. Sverigedemokraterna kommer aldrig att ingå i ett underlag för en s-ledd regering.


* Garantitillägget införs som en ny komponent i bostadstillägget till pensionärer, vilket i praktiken innebär en utökning av det befintliga konsumtionsstödet

Uppdaterades senast: