Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna presenterar nytt internationellt program

Socialdemokratins nya internationella program belyser vikten av att stå upp för folkrätten och mänskliga rättigheter, stärka Europasamarbetet och värna multilateralismen. En offensiv internationell klimatpolitik presenteras och flertalet konkreta förslag för att öka den globala jämlikheten.

Klicka här på att läsa programmet. Pdf, 2.2 MB.

Mänskligheten står inför två existentiella hot, klimatkrisen och kärnvapenanvändning. Samtidigt som demokratin och respekten för folkrätten försvagats världen över.

Klimatförändringarna påverkar hela mänskligheten. Vi behöver alla förändra vårt sätt att leva, och det snabbt. I en rättvis klimatomställning finns stora möjligheter till nya gröna jobb, bättre hälsa för människor och för Sverige att ta en globalt ledande roll. Det krävs tydligare mål, kraftfullare verktyg och ett pris på koldioxid för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vår generation socialdemokrater har till uppgift att skapa det gröna folkhemmet.

Kärnvapenhotet påminner oss om vikten av gemensam säkerhet, att säkerhet bara kan skapas tillsammans med andra och att dialog är den enda vägen framåt mot nedrustning och fred. Vi socialdemokrater ska se till att Sverige är en ledande röst för en kärnvapenfri värld.

Hotet mot demokratin är på allvar och utrikespolitik har blivit inrikespolitik på flera sätt i en ny digital tid. Framväxten av högerpopulistiska och nationalistiska krafter samverkar med auktoritära regimer för att underminera demokratin. I en polariserande tid är socialdemokratins uppgift att vara en samlande kraft för det öppna, demokratiska och inkluderande globala samhället.

Ett nytt geopolitiskt landskap har växt fram och effekterna av detta har blivit allt tydligare. De auktoritära ambitionerna att nedmontera demokratin och inskränka mänskliga rättigheter är påtagliga, inte minst i Europas närområde. Sverige ska fortsätta att se till att brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter möts av sanktioner. För oss socialdemokrater är folkrätten, respekten för mänskliga rättigheter och principen om mänsklig säkerhet grunden i utrikes- och säkerhetspolitiken.

Gemensam säkerhet förutsätter ett starkt globalt regelverk och ett handlingskraftigt FN. EU är den viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arenan för Sverige. Vi prioriterar det nordiska samarbetet och vill att det ska stärkas ytterligare. Den militära alliansfriheten är ett fundament i Sveriges säkerhetspolitik. Sverige ska inte gå med i Nato, däremot är partnerskapet med Nato en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Vi vill se en diplomatisk offensiv som tar sikte på att uppnå varaktig fred samt en demokratisk och jämlik utveckling världen över.

Det europeiska samarbetet är avgörande för svenska jobb, vår välfärd och en rättvis klimatomställning. Genom EU stärker vi säkerheten och ökar tryggheten också här hemma. Sverige ska vara ledande i arbetet för ett starkare EU som står upp för demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Vi socialdemokrater vill se ett starkare Europasamarbete som sätter människorna, klimatet och demokratin främst.

Coronapandemins effekter på människors hälsa och möjligheter till egen försörjning är omfattande. Särskilt kvinnor har drabbats hårt av pandemins konsekvenser. Svenskt bistånd ska användas både till att lindra nöd vid kris och bidra till långsiktig demokratisk utveckling. Vår socialdemokratiska biståndspolitik är feministisk och understryker vårt starka åtagande för jämställdhet och kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Ett starkt engagemang för FN är en hörnsten i socialdemokratisk utrikes- och säkerhetspolitik och ska fortsätta vara en central arena för Sveriges arbete med de globala utmaningarna. Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030 med ett särskilt fokus på barns rättigheter. Den feministiska utrikespolitiken flyttar framgångsrikt fram positionerna för kvinnors och flickors rättigheter och får allt fler följare.

Vi socialdemokrater är övertygade om kraften i människors engagemang och att det är avgörande för att förändra världen. Vår solidaritet är internationell och känner inga gränser. Demokrati, jämlikhet och jämställdhet är våra ledstjärnor i uppgiften att bygga en bättre värld för kommande generationer.

Programmet togs fram under 2019, antogs av Partistyrelsen under våren 2020 och utgjorde underlag för de politiska riktlinjerna som beslutades på partikongressen i november 2020. Programmet ger en fördjupning i internationella frågor, lyfter fram principer och anger riktningen för utrikes-, säkerhets-, Europa-, och utvecklingspolitiken

Arbetet med programmet har letts av Peter Hultqvist och Ann Linde, tillsammans med Helene Fritzon, Åsa Westlund, Kenneth G Forslund, Åsa Lindestam, Lawen Redar, Karin Wanngård, Andrea Törnestam, Oscar Ernerot och Anna Sundström. Huvudsekreterare har varit Johan Hassel och Emma Karlsson, med Anita Bergqvist som samordnare. Flertalet personer har varit involverade i att ta fram tre fördjupningsrapporter under ledning av Marlene Burwick (klimat), Evin Incir (bistånd) och Monica Arvidsson (EU). Det tidigare internationella programmet var från 2005.

***

Den militära alliansfriheten har varit ett fundament i Sveriges säkerhetspolitik. Den har tjänat oss väl historiskt och bidragit till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Men det finns ett före och ett efter den 24 februari 2022. Det går inte att jämföra tiden innan kriget i Ukraina med tiden efter. Rysslands invasion av ett demokratiskt, fritt och självständigt land har gjort att det råder en helt ny säkerhetspolitisk verklighet. Ryssland har totalt brutit mot den europeiska säkerhetsordningen och både uttrycker sig och uppträder på ett hotfullt sätt. Med anledning av detta genomfördes en säkerhetspolitisk dialog i partiet som landande i att S gör analysen att Sverige behöver ta steget att söka Natomedlemskap. Läs mer här!

Uppdaterades senast: