Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Enklare att bygga strandnära på landsbygden

Strandskyddets utformning har länge varit föremål för politiska diskussioner. Nu lägger den socialdemokratiska regeringen ett lagförslag på riksdagens bord som bland annat innebär att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden.

Förslaget innebär såväl lättnader som skärpningar och tar hänsyn till att förutsättningarna varierar mellan olika delar av landet.

– Det kommer att bli enklare att bygga strandnära på landsbygden och i små tätorter. Samtidigt skärper vi strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark. Och vi förtydligar skyddet för att kunna bevara växt- och djurliv, säger miljö- och klimatminister Annika Strandhäll om lagförslaget.

Bland annat blir huvudregeln för små insjöar och smala vattendrag att strandskyddet minskas från 100 till 25 meter. Det ska också bli lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana vatten. Men förutsättningen är att det ändå finns fri passage till vattnet, detta för att säkerställa allemansrätten.

– Det innebär att det blir bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter, men det kommer också gynna småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden som i dag har lågt tryck på bebyggelse, säger Annika Strandhäll.

Strandskyddet har skapat låsningar i svensk politik i många år. Men nu har Socialdemokraterna alltså skapat en långvarig överenskommelse tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Fakta - Om det nya strandskyddet

Strandskyddet finns för att säkra allemansrätten längs stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv i vatten och på land.

Strandskyddets syften – att värna miljön och den allemansrättsliga tillgången – ändras inte i det nya förslaget. Men regelverket behöver reformeras för att bli mer anpassat, flexibelt och ändamålsenligt så att möjligheten till utveckling ökar även på landsbygden.

Strandskyddsområdet minskas bland annat från 100 till 25 meter vid små sjöar upp till 1 hektar och smala vattendrag på högst 2 meter. Det blir även lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana små vatten, under förutsättning att länsstyrelsen inte beslutat att utvidga strandskyddet på platsen och att en zon för fri passage säkerställs. Den fria passagen ska bevara goda möjligheter för friluftslivet och för djur- och växtlivet invid små sjöar och vattendrag.

Regeringen föreslår även ett förtydligat strandskydd i områden som är av särskild betydelse för djur- och växtlivet och ett förstärkt strandskydd i områden där bebyggelsetrycket är högt eller där efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor.

Att strandskyddet stärks i vissa områden bidrar till att det ska finnas tillgängliga strandområden även vid städer och större tätorter. Det är viktigt för både friluftsliv och utövandet av allemansrätten.

Uppdaterades senast: