Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En budget för att stärka Sverige

Idag presenterar finansminister Mikael Damberg den socialdemokratiska regeringens vårbudget.

Den innehåller bland annat kraftfulla förstärkningar av försvaret, insatser för att bryta segregationen och ytterligare stöd till Ukraina.

Foto: Ninni Andersson, regeringen.se

I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en budget för att stärka Sverige med både omedelbara insatser och långsiktigt arbete mot samhällsproblemen. Sammanlagt uppgår vårändringsbudgeten till 35 miljarder kronor. Totalt 800 miljoner går till försvaret och Sveriges krisberedskap.

– Vi fortsätter den största utbyggnaden av det civila försvaret sedan andra världskriget och rustar upp samhällets skyddsvallar med stärkt civil beredskap och stärkt välfärd. Vi skyndar på omställningen till fossilfria bränslen för säkerheten, jobben och klimatet. Vi lindrar även krigets ekonomiska konsekvenser för svenska hushåll och företag, säger finansminister Mikael Damberg

Det är viktigt att Sveriges försvarsförmåga stärks på kort sikt och att upprustningen kan ske i snabbare takt. Anslagen till det militära försvaret har därför ökats. Regeringen lämnar nu även förslag om att stärka det civila försvaret. Bland annat föreslås 91 miljoner kronor för att rusta upp skyddsrummen i landet. Säkerhetspolisen föreslås få ytterligare 20 miljoner och civilförsvaret ska stärkas med 65 miljoner kronor.

I budgeten ingår även en satsning på en halv miljard till sjukvården för fler vårdplatser. Vårdens kapacitet måste öka. Därför föreslår regeringen i vårbudgeten för 2022 satsningar för att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön, så att antalet vårdplatser kan öka. Läs mer om satsningen på sjukvården här.

Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila tack vare starka offentliga finanser, enligt finansminister Mikael Damberg. Läget på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats och sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin bröt ut.

Samtidigt har Rysslands invasion av Ukraina skapat osäkerhet och bedöms få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen.

– Innan Rysslands invasion av Ukraina såg tillväxtutsikterna stabila ut i Sverige och i världen. Nu har vi ett nytt läge med ett krig i vårt närområde. Det skapar såklart en stor osäkerhet i de prognoser som görs. BNP för 2022 har reviderats ner, säger Mikael Damberg.

I korthet innefattar regeringens vårbudget ekonomiska satsningar för att:


Höja pensionerna redan i höst. För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det sämst ställt föreslår regeringen ett garantitillägg som innebär att omkring en halv miljon pensionärer får 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt kommer drygt en miljon pensionärer få förstärkt ekonomi från och med augusti 2022.

Stärka Sveriges totalförsvar. Anslagen till det militära försvaret har sedan tidigare ökats. Regeringen lämnar nu även förslag om att stärka det civila försvaret med 800 miljoner kronor.

Tränga tillbaka brottsligheten och bryta segregationen. Regeringen kommer vända på varje sten för att tränga tillbaka våld och brottslighet och bryta segregationen. Fler människor ska komma i arbete och bli en del av samhällsgemenskapen. Regeringen arbetar för att införa etableringsjobb under första halvåret 2022 enligt förslag från arbetsmarknadens parter för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska få ett jobb och etablera sig på arbetsmarknaden. För att främja införandet föreslår regeringen ett särskilt tillskott till Arbetsförmedlingen.

Driva på klimatomställningen. Regeringen föreslår bland annat en förstärkt miljökompensation för att öka järnvägens konkurrenskraft och bidra till att godstransporter flyttas från väg till järnväg. För att bibehålla den höga omställningstakten i elektrifieringen av transportsektorn föreslår regeringen även att klimatbonusen för de som köper en elbil tillförs mer medel.

Stärka vård, skola och omsorg. Regeringen föreslår ett särskilt tillskott för att öka kapaciteten i hälso- och sjukvården, bland annat genom att öka antalet vårdplatser, anställa fler i vården, till exempel sjuksköterskor, och förbättra arbetsmiljön. Regeringen föreslår också ytterligare medel för att hantera pandemin framåt. Det handlar bland annat om att alla, vid behov, ska kunna få en fjärde vaccindos. Totalt har nästan 600 miljarder kronor skjutits till med anledning av pandemin och den ekonomiska återstarten.

Stöd till Ukraina och ordnat mottagande i hela landet. Sverige ger både ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina. Stöd har också lämnats till Ukrainas väpnade styrkor i form av ekonomiska bidrag och försvarsmateriel. Kapaciteten i det svenska mottagningssystemet har på kort tid utökats och regeringen avsätter av det skälet kraftigt ökade medel för att den nya situationen ska kunna hanteras. Regeringen föreslår även ett tillfälligt extra stöd till de kommuner som tar ansvar för mottagandet.

Lindra konsekvenser för svenska hushåll och företag. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har regeringen presenterat ett åtgärdspaket med kompensation för höga priser på el och drivmedel samt sänkt skatt på drivmedel. För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi införs dessutom en tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. En modifierad version av elpriskompensationen förlängts dessutom med ytterligare en månad för elabonnenter i södra och mellersta Sverige för att stötta de hushåll som drabbas av höga elpriser.

Den senaste tiden har även priser på viktiga insatsvaror i lantbruket stigit. Regeringen föreslår därför ett tillfälligt stöd, riktat till växthusodlingsföretag och gris- och fjäderfäsektorerna, samt en tillfällig skattesänkning på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk.

Uppdaterades senast: