Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S stärker kontrollen för att ingen ska kunna köpa sig förtur till vård

Det är hög tid att ta kontrollen över sjukvården. Vård ska ges efter behov. Plånbokens storlek ska inte avgöra. Att skattefinansierade patienter behandlas annorlunda än patienter med privata sjukvårdsförsäkringar är orättvist och oacceptabelt. Därför stärker Socialdemokraterna nu kontrollen över vården genom en lagrådsremiss som ska se till att alla patienter behandlas på lika villkor, oavsett om patienten har privat sjukvårdsförsäkring eller inte.

Vården ska inte gå samma väg som skolan. Skolbolag ska inte välja elever. Vårdbolag ska inte välja patienter.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har rapporterat om att personer med privat sjukvårdsförsäkring går före i vårdkön, sannolikt utan att ha större medicinska behov. En och samma privata vårdgivare erbjuder olika väntetidsgarantier för patienter med privat sjukvårdsförsäkring respektive patienter vars vård är skattefinansierad. Det här är en uppenbar risk för att skattefinansierade patienter prioriteras ned och får vänta längre på vård än de annars hade fått göra. Så ska vi inte ha det. I Sverige ska vård ges efter behov. Ingen ska kunna tränga sig före i vårdkön.

Regeringen har tillsatt två utredningar som fått i uppdrag att lämna förslag på hur det i lag kan säkras att ingen ska kunna köpa sig före personer med större behov av vård. Nu har regeringen också beslutat om en lagrådsremiss som utgår från den första utredningen. Det blir ett viktigt steg för att säkra att störst behov får vård först.

Lagförslaget innebär att om en region tecknar avtal med en privat vårdgivare som har andra uppdragsgivare än regionen, så måste det framgå i avtalet:

  1. Hur det ska säkerställas att vårdgivarens övriga uppdrag inte negativt påverkar det som regionen och vårdgivaren har avtalat om
  2. Hur det som avtalats ska följas upp.

Syftet är att stärka kontrollen för att motverka att skattefinansierade patienter trängs undan i kön och bidra till att vård ges efter behov.

Det här är ett första steg i att komma till rätta med problemen, men ytterligare åtgärder behövs. Enbart tillsyn bedöms inte räcka fullt ut. Senast den 30 juni i år ska en utredning lämna förslag som innebär att en privat vårdgivare som utför hälso- och sjukvård åt en region inte samtidigt får ta emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring för sådan vård som avtalet med regionen avser. Syftet är att direkt förhindra att personer med privata sjukvårdsförsäkringar ges förtur.

Det blir inte fler läkare och sjuksköterskor som kan ge vård bara för att vissa personer tecknar en privat sjukvårdsförsäkring. Det blir bara en omprioritering av patienterna. Som i värsta fall kan leda till att exempelvis pensionärer får stå tillbaka för andra patienter, med mindre behov av vård.

Uppdaterades senast: