Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny lag ska ge en tryggare äldreomsorg

Idag presenterade den socialdemokratiska regeringen resultatet av den utredning om äldreomsorgen som tillsattes vintern 2020 och förslag på en äldreomsorgslag. Lagen syftar till att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens.

placeholder

– Den svenska äldreomsorgen är på många sätt fantastisk. Samtidigt ser vi att det finns delar av äldreomsorgen som inte håller tillräckligt hög kvalitet, konstaterade socialminister Lena Hallengren när hon tog emot utredningens slutbetänkande av särskilda utredaren Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Regeringens arbete med att förbättra svensk äldreomsorg påbörjades redan 2014. Undersköterskor har fått en skyddad yrkestitel, resurserna till äldreomsorgen har kraftigt förstärkts och genom äldreomsorgslyftet får personal i äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Från den 1 juli år har alla med hemtjänst även rätt till en namngiven omsorgskontakt.

Utredningen om en ny äldreomsorgslag är nästa viktiga steg.

Idag regleras äldreomsorgen övergripande i socialtjänstlagen men den kan uppfattas som otydlig och ger inte tillräckligt stöd till äldreomsorgens verksamheter. Det var bakgrunden till att utredningen tillsattes hösten 2020. Pandemin blottlade även strukturella brister i vården och omsorgen till äldre ­personer.

Det har dessutom gått 30 år sedan den så kallade Ädelreformen och under dessa tre decennier har betydande förändringar skett inom vården i form av bättre behandlingar, att fler vårdbehov kan hanteras i öppenvården och en förskjutning av insatserna till senare i livet, då också behoven är mer omfattande.

Under denna tid har även vård och omsorg utvecklats åt olika håll i kommunerna, något som är en av förklaringarna till den stora spridningen mellan kommunerna i kvalitet. Det är en brist på likvärdighet och en brist på tydlighet i vad den enskilde kan förvänta sig. Även anställda upplever sitt uppdrag som otydligt.

De lagförslag som den aktuella utredningen nu presenterar ska adressera de strukturella bristerna, ta avstamp i den medicintekniska utvecklingen och förtydliga äldreomsorgens uppdrag och därmed ge förutsättningar för en ökad likvärdighet.

Förslaget om äldreomsorgslagen innehåller:

  • mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga
  • mål om att äldreomsorgen ska vara mer tillgänglig
  • bestämmelser om förbättringar gällande samordning, delaktighet och individanpassning
  • förbättringar för anhöriga och andra närstående och krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få fast omsorgskontaktregleringar för hur uppföljningen ska ske, både på individnivå, det vill säga kopplat till insatser som beslutats för den äldre, och på kommunal nivå.

Utredningen lämnar även flera förslag på lagstiftning som syftar till att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna.

Utredningen föreslår bland annat att regionens ansvar för att tillhandahålla läkare till patienter med kommunal primärvård förtydligas. Det ska till exempel vara möjligt att vid behov få en medicinsk bedömning av läkare dygnet runt. På motsvarande sätt tydliggörs kommunens ansvar att säkerställa att det är möjligt att vid behov få en medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt i kommunens primärvård.

Nu kommer utredningens förslag att remitteras och därefter fortsätter arbetet med att ta fram en ny äldreomsorgslag.

Uppdaterades senast: