Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Så ska vi bryta segregationen, stärka konkurrenskraften och skapa trygga jobb i hela landet

Sverige ska vara ett land där barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet och där den som jobbar kan leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Människors arbete är Sveriges främsta tillgång och ger individen självständighet och frihet att forma sitt eget liv. Socialdemokraterna går till val på en bred satsning för att bryta segregationen, stärka svensk konkurrenskraft och skapa trygga jobb i hela landet.

placeholder

Satsningen presenterades på måndagen den 5 september vid en pressbrief med partisekreterare Tobias Baudin, Therese Kärngard, kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun och Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande Borgholms kommun 

– För oss socialdemokrater kommer jobben alltid först. Alla som kan arbeta ska arbeta. 450 000 fler jobbar jämfört med 2014 men det finns en grupp som halkar efter: utrikes födda kvinnor För att bryta segregationen och öka jämställdheten måste fler utrikes födda kvinnor komma i arbete och egen försörjning, säger partisekreterare Tobias Baudin.

Socialdemokraterna går till val på följande:

Fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete

450 000 fler jobbar jämfört med 2014 men det finns en grupp som halkar efter: utrikes födda kvinnor. För att bryta segregationen och öka sysselsättningsgraden måste fler utrikes födda kvinnor komma i arbete. Barn ska se båda sina föräldrar gå till jobbet.

Återinför extratjänster och öka antalet arbetsmarknadsutbildningar

Moderaterna tog bort möjligheten att anvisa långtidsarbetslösa till extratjänster. Det drabbade särskilt hårt utrikes födda kvinnor, som utgjorde hälften av dem som hade en extratjänst. Vi socialdemokrater vill återinföra extratjänsterna. Samtidigt behöver arbetsmarknadsutbildningarna bli fler och erbjudas tidigare vid arbetslöshet.

Inför en aktivitetsplikt i försörjningsstödet, individualisera etableringstillägget och skärp kraven för arbetskraftsinvandring

I Sverige ska alla bidra efter förmåga och på så sätt också bli en del av det svenska samhället. Vi socialdemokrater vill införa en aktivitetsplikt i försörjningsstödet och skärpa kraven vid arbetskraftsinvandring. De jobb som finns i vårt land ska i första hand gå till arbetslösa i Sverige. Vi vill också individualisera etableringstillägget, så att drivkrafterna att delta i etableringen och att arbeta blir lika för kvinnor och män.

Arbetsförmedlingen ska öka sin närvaro där långtidsarbetslösheten är hög

Vi socialdemokrater vill se en statlig aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Oavsett var i landet man bor ska man snabbt kunna få stöd att komma i jobb. Särskilt viktigt är att Arbetsförmedlingen finns på de platser där behoven är som störst. Arbetsförmedlingen ska därför öka sin tillgänglighet i hela landet och särskilt stärka den lokala närvaron i områden med hög långtidsarbetslöshet.

Fler statliga jobb i hela landet
Det pågår en kraftig utbyggnation av den statliga servicen i hela landet. Genom fler servicekontor, beslut om omlokalisering och nyinrättade myndigheter samt Försvarsmaktens, Polismyndighetens och Kriminalvårdens pågående expandering skapar tusentals nya statliga jobb runt om i landet. Socialdemokraterna anser att det regionala perspektivet ska finnas med i varje beslut om var statlig verksamhet ska placeras och arbetet med omlokaliseringar ska fortsätta.

Nytt omställningsstudiestöd och kontroll över utbildningssystemet för ökat fokus på arbetsmarknadens behov

Den gröna industriella revolutionen liksom stora behov i välfärden ställer krav på nya kompetenser. Idag råder brist inom många viktiga yrken som t ex undersköterskor, plåtslagare, solenergitekniker och specialistsjuksköterskor. Socialdemokraterna vill därför fortsätta lägga om utbildningspolitiken, så att arbetsmarknadens behov ska vara styrande när gymnasieskolor och komvux planerar sitt utbildningsutbud. Genom det nya omställningsstudiestödet kommer även den som är mitt i livet, jobbar och har försörjningsansvar kunna utbilda sig.

Skärpta arbetsmiljöregler och en förstärkning av Arbetsmiljöverket för att uppnå nollvisionen mot dödsolyckor och dödsfall i arbetslivet

Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att arbeten är farliga för människors fysiska och psykiska hälsa, vare sig på grund av arbetets innehåll eller anställningsvillkoren i sig. Därför är vårt mål en nollvision mot dödsolyckor och mot dödsfall på grund av jobbet. Socialdemokraterna vill anställa fler inspektörer på Arbetsmiljöverket, ge de regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser, skärpa kraven på att så kallade ”plattformsföretag” tar sitt arbetsmiljöansvar och skärpa kontrollerna kopplat till arbete med asbest, där fusk kan leda till risker för människors hälsa.

Förbättrad konkurrenstillsyn – för konkurrensens och konsumenternas skull

Konkurrens ska ske på schyssta och rättvisa villkor i Sverige. Konkurrensverket ska stärkas så det kan öka konkurrensen, hålla nere priserna och stärka förutsättningarna för företagande. Detta är viktigt för att främja sund konkurrens för Sveriges företagare och ökad trygghet för konsumenterna i branscher med få aktörer Regeringen har de senaste åren också gett myndigheten nya verktyg i sitt tillsynsarbete. Det arbetet måste fortsätta och Konkurrensverkets förmåga att arbeta inte minst med marknader med få dominerande aktörer ska utvecklas.

Underlätta för företag

Statliga myndigheter och kommuner ska arbeta mer serviceinriktat gentemot företag.
Det ska vara lätt för företagare att starta och driva sin verksamhet och tillgång till information och stöd är en viktig del i detta. Vi vill underlätta företagens administration och förbättra servicen från myndigheter och kommuner genom att bland annat digitalisera inlämning av uppgifter och korta myndigheternas och kommunernas handläggningstider gentemot företag. Socialdemokraterna vill som en del av detta utveckla företagsportalen verksamt.se.

Ny export- och investeringsstrategi

Svenska företag ska exportera framtidens gröna lösningar och göra Sverige rikare med fler jobb och bättre välfärd, samtidigt som de minskar världens utsläpp. En ny svensk export- och investeringsstrategi med fokus på grön teknik och digitalisering med fortsatt regionalt exportstöd till små- och medelstora företag ska tas fram. Sverige ska vara det självklara landet för nya investeringar som minskar vår klimatpåverkan och så att vi kan exportera produkter och tjänster som minskar de globala utsläppen och skapar jobb.

Se hela pressbriefen här:

Uppdaterades senast: