Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ingen ung ska bli kriminell

Socialdemokraterna presenterar idag flera förslag för att ingen ung ska bli kriminell. Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och kriminaliteten. För att lyckas med det behöver vi bekämpa både brotten och brottens orsaker.

placeholder

Socialdemokraterna går nu till val med en bred satsning på det brottsförebyggande arbetet. Satsningen presenterades av statsministern och partiordföranden Magdalena Andersson vid en pressträff i Uppsala där även socialminister Lena Hallengren och SSU:s ordförande Lisa Nåbo deltog.

– För varje krona vi lägger på fler poliser ska minst en krona läggas på förebyggande arbete. Idag lägger vi fram flera förslag för att stoppa gängrekryteringen, säger statsminister Magdalena Andersson.

De senaste åren har Socialdemokraterna lagt stort fokus på det brottsbekämpande arbetet. S-regeringen har bland annat skärpt över 70 straff och byggt ut Polisen mer än någonsin. Och vi ska fortsätta att skärpa straffen och anställa fler poliser.

Men det kommer inte att räcka. För att knäcka gängen måste vi hålla barn borta från kriminalitet och se till att de hamnar rätt från början. Vi måste också få fler att välja ett hederligt liv och hoppa av den kriminella banan.

– Vi socialdemokrater har lyssnat på polisen, vi har lyssnat på föräldrarna, på lärarna och vi har lyssnat på socialtjänstens medarbetare. Och deras budskap är tydligt: resurserna till de socialt förebyggande arbetet i utsatta områden behöver öka. Socialtjänsten behöver komma in tidigare, behöver få fler verktyg och vi måste förstärka samverkan med samhällets alla delar, säger socialminister Lena Hallengren och presenterade därefter åtta reformer som rör socialtjänstens område.

SSU:s förbundsordförande Lisa Nåbo – som också är färdigutbildad polis – betonade vikten av att stötta utsatta barn och lyfte särskilt förslaget att införa skolsocionomer för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet.

– Skolan är en viktig nyckel i kampen om gängkriminaliteten. Just därför gläds jag åt att Socialdemokraterna idag meddelar att de går till val på skolsocionomer där behovet är som störst, säger Lisa Nåbo.

Socialdemokraterna går nu till val med en bred satsning på det brottsförebyggande arbetet:

 • Satsning på utökat föräldraskapsstöd. Socialdemokraterna vill förstärka statens stöd till föräldraskapsstödsprogram.
 • Specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon. Socialdemokraterna vill inrätta specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon. Samverkande team ska följa enskilda ungdomar i utsatta områden med risk för att fastna i allvarlig kriminalitet.
 • En ny socialtjänstlag och ny tvångsvårdslagstiftning för ungdomar. Den svenska socialtjänsten behöver ännu mer än idag fokusera på det förebyggande arbetet, och på att arbeta med metoder som forskningen har visat fungerar bra. Därför vill vi införa en ny socialtjänstlag. Dagens tvångsvårdslagstiftning behöver också ses över och moderniseras. Det behöver vara enklare för socialtjänsten att även kunna använda tvångsåtgärder i ett förebyggande syfte, inte minst för att motverka kriminalitet bland barn och unga.
 • Utökade befogenheter till socialtjänsten, så kallade mellantvång. Vi vill sänka åldersgränsen för så kallat mellantvång från 15 till 12 år. Vi vill också införa en möjlighet för socialnämnden att besluta om nya typer av krav riktade mot barn och unga. Det skulle exempelvis kunna handla om att man måste delta i vissa verksamheter eller vara hemma på vissa tider.
 • Vistelseförbud för ungdomar på väg in i kriminalitet. Vi vill att socialtjänsten ska kunna besluta om att ge ungdomar på väg in i kriminalitet så kallat vistelseförbud, dvs förbud att vistas på vissa platser vissa tider på dygnet.
 • Utökade skyldigheter för föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn. Vi vill att det ska bli tydligare krav på föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn. Det skulle exempelvis kunna handla om att delta i föräldrastödsprogram eller att säkerställa att barnet får del av stöd och aktiviteter.
 • Nolltolerans mot skolfrånvaro. Bästa vaccinet mot kriminalitet är att fler barn klarar skolan. För att kraftsamla kring detta arbete behövs ett nationellt frånvaroregister. Skolplikten ska respekteras.
 • Skolsocionomer på de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Socialdemokraterna vill att de skolor som har det tuffast ska få bättre förutsättningar att anställa socionomer som sköter kontakt med vårdnadshavare, skola och socialtjänst. Skolsocionomer kan även arbeta med att söka upp de elever som har problem med frånvaro.
 • Skarpare påföljder för unga som begår brott. Unga som begår allvarliga brott såsom till exempel grova rån, våldtäkt eller mord måste kunna bli frihetsberövade längre. Olika grupper av unga som frihetsberövas behöver olika insatser – och ska i många fall inte vistas tillsammans. Vården på SiS institutioner behöver förbättras. För ungdomar med en kriminell bakgrund behöver säkerheten öka och vårdinnehållet tydligare inriktas mot brottsförebyggande insatser. SiS behöver även kunna erbjuda öppna placeringar och bättre utslussning och eftervård.
 • Ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott. Socialdemokraterna vill införa ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott. Ungdomskriminalitetsnämnder innebär att ungdomar som är misstänkta eller dömda för en viss kategori grova brott får träffa nämnden, ledd av en domare och bestående av både polis och socialtjänst, och får en handlingsplan fastställd med en eller flera konkreta åtgärder. Handlingsplanen är sedan bindande för både den unge och den unges hemkommun.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: