Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mäns våld mot kvinnor ska stoppas

Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott. Inte sällan av en man de har eller har haft en relation med. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Det kan vi aldrig acceptera. Därför kommer Socialdemokraterna att fortsätta vända på varje sten för att få slut på mäns våld mot kvinnor. Vi går till val på flera åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

placeholder

-– Vi ska stoppa mäns våld mot kvinnor, straffa förövarna och stärka skyddet för den som blivit utsatt. Vi vill till exempel inför en Lex Lotta, införa brottet psykisk misshandel, sprida arbetet i Operation Gryning, skärpa restriktionerna för män även efter avtjänat straff samt stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, säger Tobias Baudin partisekreterare Socialdemokraterna.

– Skulden och ansvaret ska ligga på rätta stället: hos männen som hotar och slår. S-kvinnor välkomnar att framgångsrika metoder inom polisen sprids nationellt, skärpt lagstiftning och införandet av Lex Lotta för att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor. Ingen kvinna i Sverige ska tvingas leva i rädsla för att bli slagen, hotad eller berövad rätten att själv bestämma över sitt liv, säger Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor.

Socialdemokraterna går till val på en rad reformer för att stoppa mäns våld mot kvinnor:

Ett särskilt brott mot psykisk misshandel ska bli lag

Vi vill införa en ny lag för att stärka det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld. Psykiskt våld är en vanlig form av misshandel som tar sig uttryck på olika sätt, genom kränkningar och begränsningar av den personliga handlingsfriheten. Brottet ska kunna ge upp till fyra års fängelse.

Gör det enklare att bli beviljad kontaktförbud

Kontaktförbud har stor betydelse för utsatta kvinnor och brottsoffer. Det ska bli enklare för personer som har blivit utsatta för kränkningar och våld i nära relation att få kontakförbud beviljat. Utvidgade kontaktförbud ska också kunna förenas med elektronisk övervakning, fotboja, som en förstahandsåtgärd, det vill säga även om det inte skett någon tidigare överträdelse.

Tydligare restriktioner för män som dömts även efter avtjänat straff

Vi vill att restriktionerna för män som dömts för våld i nära relation ska bli tydligare även efter avtjänat straff. Reglerna för villkorlig frigivning måste ändras. Prövotiden, oftast den tid som återstår av straffet, ska förlängas så att till exempel vistelseförbud förenat med fotboja kan förekomma under längre tid.

Skydd för barn till förälder som slår

När frågor om vårdnad och umgänge avgörs måste utgångspunkten vara vad som är bäst för barnet. En pappa som slår är ingen bra pappa och ingen bra förebild. Vi socialdemokrater vill att vårdnad och umgänge ska kunna begränsas ytterligare och i fler fall så att ett barn vars förälder misshandlar inte ska tvingas till umgänge med föräldern.

Nationellt våldsförebyggande program

Vi har presenterat ett nationellt våldsförebyggande program som samlar en rad olika insatser inom olika delar av samhället för att hindra att våldet uppstår från första början. Det handlar om tidiga insatser mot våld som riktar sig till barn och unga, till dem som har förhöjd riska att utöva våld och åtgärder mot dem som utsatt en närstående för våld. De förebyggande åtgärderna måste fortsätta.

Samhället ska sluta upp

Socialtjänstens arbete mot mäns våld mot kvinnor ska stärkas. Yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård inklusive tandvård ska ha tillräckliga kunskaper att för att möta och upptäcka våldet.

Inför en Lex Lotta

Vi vill införa en Lex Lotta. Om en kvinna mördas, trots att en myndighet känt till hennes utsatta situation, ska myndigheten ta sitt ansvar och anmäla sig själv.

Skärpta straff och ytterligare kriminalisering

Straffen har skärpts för såväl misshandel, våldtäkt och sexköp som grov kvinnofridskränkning och överträdelse av kontaktförbud. Vi vill härnäst skärpa straffen för upprepade fall av allvarliga sexualbrott. Upprepade fall av allvarliga sexualbrott ska leda till strängare straff.

Insatser i hela landet och bättre statistik

Polisen i region Stockholm startade 2019 Initiativ Gryning för att ytterligare intensifiera arbetet mot våld i nära relationer och mot mäns brott mot kvinnor och barn. För att stoppa mäns våld mot kvinnor behöver Initiativ Gryning spridas och finnas tillgängligt i hela landet. Polismyndigheten ska också bli bättre på att föra bättre statistik och rapportera kring mäns fysiska och psykiska våldsbrott mot kvinnor och barnen som drabbas.

Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor

Våldsutsatta kvinnor och barn med skyddade personuppgifter ska få bättre stöd och inte falla mellan stolarna. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stärka det nationella stödet till kommunerna och vi vill att ett exitprogram för personer utsatta för prostitution kommer på plats.

Finansiering av kvinno- och tjejjourer och höjd kvalitet för skyddade boenden

Vi socialdemokrater står upp för ett långsiktigt och permanent stöd till kvinno- och tjejjourerna för att möjliggöra stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar. Kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete ska inte behöva bedrivas i projektform. Kvaliteten på de skyddade boendena ska stärkas. Vi vill säkra rätten till skolgång för barn och begränsa umgänget med anhöriga som angripit den vårdnadshavare som bor på skyddat boende. En kvinna som utsatts för våld i hemmet ska inte förlora sitt hyresavtal eller tvingas flytta från sitt hem.

Uppdaterades senast: