Nyheter

 • Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som begränsar individernas frihet och framtid. Regeringen har därför gjort stora satsningar på det här området men det är tydligt att vi behöver göra mer för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Grön skatteväxling: Bilförmånen justeras

  Bilförmånen justeras till en mer rättvis beräkning för att bättre spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Förslaget är en del av den gröna skatteväxlingen och innebär att höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.
 • För att nå klimatmålen - Slopad nedsättning av energiskatt för industri

  För att minska användningen av fossila bränslen och styra mot våra klimatmål samt att uppnå en effektivare energianvändning avser regeringen att från och med den 1 juli 2021 stegvis ta bort skattenedsättningen för uppvärmningsbränslen som används inom tillverkningsindustrin, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Det andra steget genomförs den 1 januari 2022 och innebär att full skatt tas ut på bränsleförbrukningen. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2021.
 • Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen långsiktiga satsningar för att stärka och intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Det är den största satsningen på civilt försvar i modern tid.
 • Nu stärker vi cancervården

  Även cancervården har påverkats under hanteringen av covid-19. Flera verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserad cancer och färre patienter som söker för symtom som kan bero på cancer.
 • Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

  Flera av dessa kommuner påverkas fortfarande av kostnader för mottagandet och kostnader för att ställa om verksamhet till ett lägre mottagande.
 • Bättre integration - Fler ska komma snabbare in på arbetsmarknaden

  2020 föreslog regeringen att ett intensivår för nyanlända införs. Intensivåret ska bidra till att nyanlända ska komma snabbar ein på arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att ytterligare medel tillförs för genomförandet av intensivåret. Regeringen föreslår även i budgetpropositionen för 2021 en utökad obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande samt en satsning inom studieförbunden riktade till bland annat utrikes födda kvinnor.
 • Fler billiga hyresbostäder i hela landet

  Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas.
 • Nu förstärker vi ambulanssjukvården

  Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. Den behöver också anpassas till de förändringar som omställningen till en god och nära vård innebär.
 • Budget 2021: Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen

  Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Idag presenterar vi statsbudgeten för nästa år - ett kraftfullt grönt återstartspaket för fler jobb, en starkare välfärd och en snabbare klimatomställning. Med vår budget blir det omkring 75 000 nya jobb i Sverige nästa år.
 • A-kassa för fler och med högre ersättning

  Regeringen förlänger förstärkningarna av a-kassan till och med 2022. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring att lita på om man förlorar jobbet. Det gör skillnad vem som sitter vid makten under en kris.
 • Nu höjer vi pensionerna

  Pensionerna behöver höjas. När vi ser att människor i vanliga yrken får en orimligt låg pension trots ett långt arbetsliv måste vi agera. Nu inför vi därför ett pensionstillägg enligt livsinkomstprincipen, som innebär en höjning upp till 600 kr. Att beskatta människor som arbetat ett helt arbetsliv mer än de som arbetar är orättvist. Nu tar vi bort den sista delen i den orättvisa skatteklyftan. Skillnaden i beskattning mellan arbete och pension kommer vara helt borta till 1 januari 2023.
 • Nya åtgärder för att bekämpa kriminalitet

  Kriminaliteten ska bekämpas med hela samhällets samlade kraft. Att bekämpa brott och öka tryggheten är en av den S-ledda regeringens högst prioriterade frågor. I budgeten för nästa år föreslås flera nya åtgärder för att bekämpa brotten mot till exempel unga på glid.
 • Social rättvisa

  Regeringen har presenterat budgetsatsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället: en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar som inte lever ihop samt utökade medel för bostadsbidrag.
 • Satsningar på forskning för att återstarta ekonomin

  Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning.
 • Höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

  Vi har gjort stora satsningar på skolan de senaste åren. Men vi är inte nöjda. För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande.
 • Satsningar på miljöteknik - för att nå utsläppsmålet för 2045

  Regeringen föreslår flera satsningar som kan bidra till att nå målet om nettonollutsläpp senast 2045 och negativa utsläpp därefter. Satsningar på industriklivet, gröna investeringar och fler kolsänkor är några av satsningarna som ska få Sverige att nå målet.
 • Stora satsningar på gröna näringar för att använda Sveriges potential

  Regeringen föreslår stora satsningar för att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, bidra till att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft samt utvecklingen av en växande bioekonomi. Hela Sveriges potential ska användas.
 • Miljardsatsning på grön återhämtning

  Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är nu avgörande med en grön omställning som utgångspunkt för återhämtningen efter krisen. Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet minskar koldioxidutsläpp, lägger grunden för nya jobb och stärker vår konkurrenskraft.
 • Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans. Försäkringskassan får ökade resurser för att minska handläggningstider.
 • Skärpta åtgärder mot skattefusk och missbruk av välfärdssystemen

  Vi har byggt upp våra välfärdssystem för att skydda de svagaste och sköraste i samhället. Därför är det otroligt viktigt att jobba stenhårt mot dem som försöker utnyttja systemet. Att våra välfärdssystem används för att försörja kriminella nätverk är särskilt allvarligt.
 • Miljarder för att bekämpa psykisk ohälsa och stärka psykiatrin

  Att främja psykisk hälsa, stärka psykiatrin och minska antalet suicid är högt prioriterade frågor för regeringen. På fem år har de statliga medlen för att stärka den psykiska hälsan, psykiatrin och suicidpreventionen mer än fördubblats, från ca 1 miljard kronor 2016 till drygt 2 miljarder kronor 2021.
 • Höjd åldersgräns för studiemedel

  En förändrad arbetsmarknad gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. För att det ska vara möjligt att arbeta längre behövs möjligheter till omställning och kompetensutveckling under en större del av livet. Det krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna. Därför förbättras nu möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna.
 • Satsning på gröna investeringar

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen statliga kreditgarantier till gröna investeringar. Förslaget syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket.
 • Satsningar mot våld i nära relationer

  För regeringen är det viktigt att det våldsförebyggande arbetet och stödet till våldsutsatta är uthålligt. Regeringen vill därför ge bättre och mer stabila förutsättningar för länsstyrelsernas jämställdhetsarbete på regional nivå med fokus på att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Länsstyrelsernas långvariga uppdrag på detta område föreslås därför att permanentas. Satsningen är på 100 miljoner kronor per år.
 • Satsning på nya servicekontor i utsatta områden

  Vår politik ska komma hela landet till del och därför ska möjligheterna att bo och verka i hela landet förbättras. Lokal statlig service är ofta särskilt viktigt för de som har svårigheter med det svenska språket och de som är ekonomiskt utsatta. Vi behöver därför stärka samhällsservicen i områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Ökat anslag till folkbokföringen

  Felaktig folkbokföring skapar problem för samhället på flera sätt. Det kan till exempel innebära att en skola inte vet var ett barn bor eller att en kommun har svårt att följa upp en orosanmälan. Felaktig folkbokföring utnyttjas även för otillåten handel med hyreskontrakt, men också för handel med adressuppgifter.
 • Ytterligare satsningar för ett tryggare Sverige

  Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens viktigaste prioriteringar. I budgetpropositionen för 2021 fortsätter regeringen arbetet med att stärka rättskedjan genom viktiga satsningar på bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Riktade skolsatsningar till områden med socioekonomiska utmaningar

  Alla skolor ska vara bra skolor. Det ska inte spela roll i vilken skola en elev går i eller vilket klassrum en elev befinner sig i. Det ska finnas goda förutsättningar att rekrytera erfarna och välutbildade lärare till skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Stärkt samhällsinformation för asylsökande

  Det är viktigt att asylsökande och nyanlända får information om det svenska samhället. Det handlar om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om att lyfta frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck. Därför föreslår regeringen en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. 
 • Uttalande: så minns vi Anna Lindh

  Anna Lindh var en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter. När vi idag, den 11 september 2020, minns och hedrar Anna Lindh, gör vi det i en tid när demokratin och mänskliga rättigheter trycks tillbaka av auktoritära krafter, skriver Socialdemokraternas verkställande utskott i ett uttalande.
 • Nu stärker vi civilsamhället

  I kristider visar sig människors vilja och förmåga att ställa upp för varandra och för det gemensamma. Föreningslivet gör avgörande insatser just nu samtidigt som de drabbas hårt av coronakrisen och dess ekonomiska konsekvenser.
 • Fler arbetslösa
  ska få ta del av matchningstjänster

  Arbetslösheten har stigit kraftigt och bedöms fortsätta att öka under 2021. Den ökade arbetslösheten innebär fler nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samtidigt som antalet med längre arbetslöshetstider väntas öka, liksom antalet unga arbetslösa. Av det skälet har flera förslag lagts fram för att förstärka chanserna till jobb, och nu satsar vi även på att förbättra stödet för matchning.
 • Stöd till enskilda näringsidkare

  Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av utbrottet av COVID-19. Det gäller inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen.
 • Läsfrämjande insatser i höstbudgeten

  Regeringen föreslår en rad läsfrämjande insatser i höstbudgeten. Omkring 200 miljoner årligen satsas på läsfrämjande genom att stärka föräldrar, skola och bibliotek.
 • Stora budgetsatsningar på kulturen

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade idag stora satsningar på kulturen för att ge kultursektorn möjlighet till återhämtning och återstart.
 • Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

  Nu stärker vi sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Vi höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.