Nyheter

 • Regeringen går vidare med parternas överenskommelse

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag meddelat att man kommer lägga den så kallade LAS-utredningen åt sidan och istället arbeta vidare med de förslag fack och arbetsgivare förhandlat om. Regeringen kommer inom kort tillsätta en utredare som får i uppdrag att ta fram ett lagförslag i nära dialog med samtliga parter på arbetsmarknaden.
 • Utvidgade befogenheter för Tullverket

  Nu föreslår vi också att Tullverket ska få utökade befogenheter att ingripa mot ett brott som Tullverket annars inte har befogenhet att ingripa mot. Förslaget innebär en uttryckligt rätt för en tulltjänsteman som i samband med en tullkontroll fattar misstankar om tex männsikohandel, penningtvättsbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods ska kunna ingripa.
 • Lättare för polisen att avlyssna grovt kriminella

  Den grova brottsligheten har bytt karaktär och de kriminella grupperingarna har förfinat sina metoder. Med den tekniska utvecklingen finns helt nya förutsättningar att planera och begå brott. Dessutom råder en tystnadskultur som gör att människor inte vågar anmäla brott eller vittna.Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel är därför helt central för att bekämpa de kriminella miljöerna.
 • Bred satsning på civilförsvar och krisberedskap

  Vi lever i en tid som kräver ett aktivt arbete med säkerhetsfrågor, försvarspolitik och krisberedskap. Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats, och Sverige står i dag inför en mångfacetterad hotbild. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.
 • Den största satsningen på Sveriges försvar sedan 50-talet

   Det säkerhetspolitiska läget har försämrats över tid i Sveriges närområde och i Europa. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Sveriges närområde. Totalförsvaret behöver därför stärkas.
 • En permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning

  Den socialdemokratiskt ledda regeringen har i dagarna meddelat att de kommer att skicka migrationskommitténs betänkande på remiss. Dessa förslag kommer senare ligga till grund för en proposition som gör att vi kommer få på plats en permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning, som inte avviker från resten av EU och som har stöd i riksdagen.