Nyheter

 • Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning och skärpningar av kontaktförbud

  Mäns våld mot kvinnor och våld är ett allvarligt samhällsproblem som aldrig kan accepteras. Regeringen föreslår nu att minimistraffet för grov fridskränkning höjs samt skärpningar av kontaktförbud.
 • Stärkt skydd för hyresgäster

  I dag har regeringen beslutat om en lagråds­remiss med förslag att stärka skyddet för hyres­gäster. Förslagen ger ett förbätt­rat skydd bland annat när hyres­fastig­heter missköts och när hyres­lägen­heter förstörs genom brand eller lik­nande händelser.
 • En historiskt stor utbyggnad av infrastrukturen i hela Sverige

  Regeringen lägger nu fram en infrastrukturproposition på riksdagens bord som innebär den största ekonomiska ramen för infrastruktur någonsin - totalt 876 miljarder de kommande åren.
 • Vårbudget 2021: En budget för att jobba Sverige ur krisen

  I vårbudgeten satsar regeringen 45 miljarder kronor för att jobba Sverige ur krisen. Det handlar om att säkra en snabb vaccinering och uthållighet mot smittspridning, lindra pandemins följdverkningar genom ett jobbpaket för ungas framtidstro, insatser för den som står längst ifrån arbetsmarknaden, rädda jobb och företag, stötta barn och unga, ge ekonomisk trygghet till de som behöver det, genomföra en grön ekonomisk återstart och att bygga Sverige tryggare för alla.
 • Ytterligare 350 miljoner till skolan för att hantera pandemin

  Regeringen tillför nu ytterligare 250 miljoner under året för att ge skolorna bättre möjlighet att se till att barn och elever kan komma ikapp med undervisningen och stötta de som behöver det. Dessutom satsas utöver det 100 miljoner kronor för att lovskola ska kunna erbjudas till de elever som behöver det.
 • Arbetsmetoden Sluta Skjut ska införas på fler platser i Sverige

  Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö. Arbetet har gett resultat och nu ger därför regeringen ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) om att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige.
 • Mer resurser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att mer resurser tillförs arbetet mot mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer, prostitution och människohandel under den pågående pandemin.
 • Mediestödet höjs ytterligare för att främja journalistik i hela landet

  Coronapandemin har drabbat många nyhetsmedier hårt. Nu förstärker regeringen därför mediestödet med ytterligare 100 miljoner kronor under år 2021 för att främja journalistik i hela landet.
 • Fler matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb

  För att motverka den ökade långtidsarbetslösheten föreslår regeringen en satsning på 448 miljoner kronor för att fler arbetslösa ska få stöd genom en matchningstjänst, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.
 • Satsning på regionalt exportfrämjande och turistfrämjande

  Regeringen föreslår att anslaget för exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner kronor och att anslaget för turistfrämjande ökas med 10 miljoner kronor. Förslagen är en del av vårändringsbudgeten för 2021.
 • Ytterligare satsning på civilsamhällets stöd till utsatta grupper

  I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Pengarna ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin.
 • Satsning för att ta fram vaccinationsbevis

  Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att ta fram en digital infrastruktur för utfärdande av vaccinations­bevis. Vaccinationsbeviset ska utformas för att möta internatio­nella krav och ska vara till för att exempelvis underlätta resande för alla personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19.
 • Satsning på klimatsmarta transporter

  Fler godstransporter på järnväg, ytterligare medel för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken under coronapandemin och att påbörja arbetet med ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik är i fokus när regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten.
 • Regeringen stärker det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet

  Samhällsbygget för att klara klimatomställningen och nå Sveriges ambitiösa klimatmål behöver ske i hela Sverige, i staden likväl som på landsbygden. Därför föreslår regeringen satsningar för lokalt och regionalt miljö- och klimatarbete i kommande ändringsbudget.
 • Förstärkning av landsbygdsprogrammet

  Med anledning av den ekonomiska kris som orsakats av pandemin behövs ytterligare åtgärder på landsbygden och för att hela landet ska leva. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av det svenska landsbygdsprogrammet med ytterligare 417 miljoner kronor.
 • Regeringens förslag till ny migrationspolitik

  Nu går vi över till en lagstiftning som vilar på att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. Det kommer i den delen innebära den stramaste permanenta lagstiftningen på 40 år. Den nya och permanenta lagstiftningen innebär att Sverige får en långsiktigt hållbar migrationspolitik, som säkerställer att vi inte går tillbaka till den situation vi hade under flyktingkrisen 2015.
 • Nu tar vi nästa steg för en tryggare sjukförsäkring

  I Sverige ska vi ha en sjukförsäkring som människor kan lita på när de blir sjuka. Nu tas nästa steg för en tryggare sjukförsäkring. Arbetsförmågan efter 180 dagar med sjukpenning ska bedömas mot ett arbete i en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Sjukpenningtalet ska inte minska genom utförsäkringar. Personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna ska ges bättre stöd.
 • Satsningar i vårbugeten för att stärka rättskedjan

  Regeringen förstärker myndig­heternas arbete med brotts­bekämp­ning med ytterligare 250 miljoner kronor i vår­budgeten. Sats­ningarna inne­bär bland annat fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet.
 • Utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål

  Regeringen föreslår nu utökade möjlig­heter att använda tidiga förhör som bevis­ning i brott­mål. Syftet är att få en mer modern, flexi­bel och effek­tiv hand­läggning av fram­för allt stora brottmål.
 • En sjätte extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

  Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder för sammanlagt drygt 23,2 miljarder kronor.
 • Fortsatt slopad förmånsskatt för fri parkering på jobbet

  Anställda som har tillgång till gratis parkering på arbetsplatsen kommer även i år att slippa betala förmånsskatt för den. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten fortfarande råder till att hålla avstånd i kollektivtrafiken och undvika resor i rusningstid.
 • Skattefria gåvor till anställda upp till 2000 kronor

  För att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet och stärka den ekonomiska återhämtningen utökas och förlängs arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva, såsom att anställda kan få presentkort på restauranger och butiker och därigenom stötta det lokala näringslivet.
 • Det återinförda lokalhyresstödet förlängs

  Regeringen meddelade i januari i år att det statliga lokalhyresstödet återinförs för första kvartalet 2021. Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag föreslår regeringen nu även en förlängning av stödet med perioden 1 april–30 juni 2021.
 • Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen och hantera pandemins effekter

  Regeringen föreslår flera åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen och hantera effekterna av pandemin. Sveriges kommuner och regioner tillförs mer pengar för bland annat vaccinationer, testning och smittspårning och sjuktransporter samt ersättning för att hantera covid 19-relaterad vård samt coronaköer i vården. Dessutom får Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO förstärkta resurser för att hantera pandemin.
 • Förlängningar av åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av covid-19

  Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering samt läkarintygsfri tid.
 • Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga

  Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge. Då lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation föreslår därför regeringen ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Utökade möjligheter för långtidsarbetslösa att studera

  Regeringen har beslutat att utöka möjligheten för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att deltidsstudera vid sidan av sitt deltagande i programmet. Möjligheten till deltidsstudier vid sidan av programdeltagandet förlängs från sex till tolv månader.
 • Stöd till flygambulanstransporter för att säkra tillgång i hela landet

  Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrottet av sjukdomen covid-19. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
 • Förlängt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

  För att rädda fler jobb och företag förlängs det förstärkta omställningsstödet till företag som påverkats särskilt av vissa restriktioner med sammanlagt nio månader.
 • Förlängning av kompensation till arbetsgivare för sjuklön

  Regeringen föreslår en förlängning av kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Förslaget ska lämnas i en kommande ändringsbudget till riksdagen.
 • Nya krisstöd till kultur och idrott samt evenemangsstöd

  Idag presenterade regeringen nya krisstöd till kultur, idrott och evenemang. Det innefattar kris- och stimulansstöd till kulturområdet, stöd till arrangörer av evenemang, kris- och stimulansstöd till idrotten samt krisstöd till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.