Folkbildning

För demokrati och utveckling

Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

Utbildningsminister

Anna Ekströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • värna folkbildningens självständighet och oberoende
 • att studieförbund och folkhögskolor får rätt förutsättningar för att utvecklas
 • genomföra en ny kultur- och folkbildningssatsning.

Folkbildning för demokrati och utveckling

Svensk folkbildning har en lång tradition av lärande och bildning som bygger på demokratisk grund och deltagarnas kraft och engagemang. Folkbildningen bidrar till en demokratisk utveckling av samhället och individens självförverkligande. Den omfattar verksamhet inom folkhögskolor och studieförbund och båda delarna är viktiga. Folkbildningen kännetecknas av att den är ”fri och frivillig”, det vill säga fri från politisk styrning och frivillig för deltagarna.

Folkbildningens unika position mellan det formella och informella kunskapssystemet måste värnas. Genom att erbjuda bildning genom livet utan tvång skapas lärandemiljöer där människor kan växa och utvecklas på andra sätt än i skolan eller på arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater anser att det också fortsatt är viktigt att slå fast och värna folkbildningens, från staten, fria och oberoende ställning. Samtidigt ska den folkbildning som finns vila på demokratiska grunder och utgå från alla människors lika värde och rättigheter. Utbildning och bildning ger ett starkare Sverige.

Uppdaterades senast: 18 juli 2019

Det här har vi gjort:

 • byggt ut folkhögskolan med 8000 nya platser
 • höjt studiebidraget för studerande på folkhögskolan med 300 kronor i månaden
 • tillfört nya medel till studiemotiverande kurser, folkbildningsinsatser och svenskundervisning
 • satsat på studieförbundens arbete med ”Svenska Från Dag Ett” och ”Vardagssvenska” för att ge asylsökande svenskundervisning under asylprocessen.
 1. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer
 2. Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

  Läs mer
 3. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer
 4. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer
 5. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer
 6. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer
 7. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer
 8. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer
 9. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer
 10. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer