Försvar och krisberedskap

Sverige ska ha ett starkt totalförsvar

Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Socialdemokraterna vill:

 • stärka robustheten i totalförsvaret
 • öka den operativa förmågan i militärförbanden
 • trygga tillgången till personal inom Försvarsmakten
 • förstärka och samordna beredskap för att möta nya hot
 • stärka det Nordiska totalförsvarssamarbetet och samarbetet i Östersjöregionen
 • fördjupa internationella samarbeten med demokratiska stater och organisationer.

Bevara vår självständighet och stärka internationell fred och säkerhet

Ett eget trovärdigt svenskt totalförsvar, såväl militärt som civilt, som klarar att hävda vår territoriella integritet, våra grundläggande värden och demokrati är en förutsättning för vår militära alliansfrihet och nödvändig i en orolig tid.

En höjd svensk militär förmåga höjer försvarströskeln och ger en tydlig signal till omvärlden att vårt land tar sitt säkerhetspolitiska ansvar. Sveriges försvar ska vara modernt, effektivt och stå emot både traditionella och nya säkerhetshot.

Vi ska uppgradera den militära förmågan. Den operativa förmågan i krigsförbanden ska prioriteras och den samlade förmågan i totalförsvaret ska säkerställas. Tillgången till utbildad personal ska tryggas och den återaktiverade värnplikten för både kvinnor och män ska användas till detta.

Försvars- och säkerhetssamarbetet med länder, regioner och organisationer i vår närhet ska fördjupas. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt. Den transatlantiska länken förblir viktig. EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas, liksom samarbetet kring säkerheten i Arktis.

Säkerhetspolitiken ska utvecklas för att stå emot de alltmer komplexa säkerhetshoten. Sverige ska klara att möta hot som terrorism och våldsbejakande extremism, konfliktrisker som följer av klimatförändringar och pandemier, cyberattacker och externa attacker på samhällsviktiga it-system.

Det här har vi gjort:

 • brutit en långs tids nedskärningar i försvaret genom ett nytt blocköverskridande försvarsbeslut som steg för steg stärker vår egen militära förmåga
 • återinfört allmän värnplikt
 • arbetat för ett stärkt och inkluderande totalförsvar
 • intensifierat samarbeten med andra för att bygga säkerhet
 • tillsett att Veterandagen blir allmän flaggdag.
 1. Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

  Läs mer om Bistånd
 2. Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om EU
 3. FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

  Läs mer om FN
 4. Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

  Läs mer om Israel och Palestina
 5. Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

  Läs mer om Säkerhetspolitik
 6. Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

  Läs mer om Nedrustning
 7. De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste Sverige stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både nationellt och internationellt.

  Läs mer om Mänskliga rättigheter
 8. Den militära alliansfriheten ligger fast. Detta är ett ställningstagande som aldrig inneburit passivitet. Tvärtom, det är ett aktivt ansvarstagande för säkerhet i vår del av världen.

  Läs mer om Alliansfrihet
 9. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring
 10. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi har lagt om lagstiftningen så att fler ska söka sig till andra länder än Sverige. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

  Läs mer om Migration, asyl- och flyktingpolitik