Gymnasieskola

En gymnasieexamen är nyckeln till arbete

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Socialdemokraterna vill:

  • att gymnasieskolan ska göras obligatorisk och att skolplikten förlängs till 18 år
  • att alla elever ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen
  • att utveckla fler yrkescollege där branscherna bidrar till utbildningens utformning
  • att alla gymnasieprogram ska vara minst treåriga och ge grundläggande behörighet till högskolan
  • att alla gymnasieprogram ska innehålla ett estetiskt ämne

Gymnasieexamen är en vattendelare på svensk arbetsmarknad

Gymnasieskolans styrning behöver förbättras. I stora delar av landet kan elever i dag inte välja mellan alla gymnasieprogram. I andra fall konkurrerar kommunala och fristående skolor om ett alltför litet elevunderlag med halvtomma klasser. I vårt starka samhälle är en fungerande gymnasieskola en lokal, regional och nationell angelägenhet.

Socialdemokraterna vill att alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Avhoppen från gymnasiet ska minska och fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. För att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning behöver det specialpedagogiska stödet öka, lovskola införas och fler lärare anställas. Systemet med kursbetyg behöver ses över.

Vi vill att alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas som ger behörighet till högskolan. Efter Jan Björklunds gymnasiereform tappade yrkesprogrammen i attraktivitet vilket lett till en dramatisk minskning av antalet elever som går en yrkesutbildning. Nu ser vi till att yrkesprogrammen åter blir attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till bristyrken. Vi vill bland annat att alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare garanteras tillsvidareanställning på heltid.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • genomfört en rad åtgärder för att få fler att ta en gymnasieexamen, t.ex. rätt till mentor, garanterad undervisningstid och stärkt elevhälsa
  • satsat på attraktiva yrkesutbildningar, fler yrkeslärare och yrkescollege
  • infört specialiserade branschskolor för bristyrken
  • satsningar på introduktionsprogrammen och lovskola så att fler elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram
  • höjt studiebidraget för gymnasieelever med 200 kr/månaden