Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Gymnasieskola

En gymnasieexamen är nyckeln till jobb och vidare studier

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Socialdemokraterna vill

 • att gymnasieskolan ska vara obligatorisk och att skolplikten förlängs till 18 år
 • att alla elever ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen
 • att fortsatta investeringar ska göras i det så kallade likvärdighetsbidraget och att nya medel även omfattar gymnasieskolan. Fler elever ska få det stöd de behöver för att klara gymnasiet.
 • att utveckla fler yrkescollege där branscherna bidrar till utbildningens utformning
 • att alla gymnasieprogram ska vara minst treåriga och ge grundläggande behörighet till högskolan
 • att alla gymnasieprogram ska innehålla ett estetiskt ämne
 • införa hårdare straff för brott riktade mot utbildningspersonal och stärka det straffrättsliga skyddet för utbildningspersonal.

Gymnasieexamen är en vattendelare på svensk arbetsmarknad

Gymnasieskolans styrning behöver förbättras. I stora delar av landet kan elever i dag inte välja mellan alla gymnasieprogram. I andra fall konkurrerar kommunala och fristående skolor om ett alltför litet elevunderlag med halvtomma klasser. I vårt starka samhälle är en fungerande gymnasieskola en lokal, regional och nationell angelägenhet.

Socialdemokraterna vill att alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Avhoppen från gymnasiet ska minska och fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

För att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning behöver det specialpedagogiska stödet öka, lovskola införas och fler lärare anställas. Dagens system med kursbetyg straffar elever för deras sämsta prestation istället för att spegla deras kunskaper och utveckling. Därför har vi drivit igenom att ämnesbetyg istället ska gälla på gymnasiet från 2025.

Vi vill att alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas som ger behörighet till högskolan. Efter Jan Björklunds gymnasiereform tappade yrkesprogrammen i attraktivitet vilket lett till en dramatisk minskning av antalet elever som nu går en yrkesutbildning.

Nu ser vi till att yrkesprogrammen åter blir attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till bristyrken i framtiden. Vi vill bland annat att alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare garanteras tillsvidareanställning på heltid.

Det här har vi gjort

 • genomfört en rad åtgärder för att få fler att ta en gymnasieexamen, till exempel rätt till mentor, garanterad undervisningstid och stärkt elevhälsa
 • satsat på attraktiva yrkesutbildningar, fler yrkeslärare och yrkescollege
 • infört specialiserade branschskolor för bristyrken
 • satsat på introduktionsprogrammen och lovskolor så att fler elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram
 • höjt studiebidraget för gymnasieelever med 200 kronor i månaden
 • beslutat att ämnesbetyg införs på gymnasiet från 2025 som bättre speglar elevers kunskaper och utveckling.

Uppdaterades senast: