Högskola

Högskoleutbildning bidrar till utveckling, kunskap och tillväxt

I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

Socialdemokraterna vill:

 • möjliggöra för yrkesverksamma att växa och växla genom hela livet
 • öka antalet högskoleplatser i hela landet
 • förändra styr- och resurstilldelningssystemet för högre utbildning
 • höja kvaliteten i den högre utbildningen genom starkare forskningsanknytning, praktikmöjligheter och mer lärarledd tid
 • arbeta för att fler mår bra under sina studier

Fler platser och högre kvalitet i högskolan

När kunskapskraven höjs på arbetsmarknaden behöver vi investera i utbildning så att fler människor kan ta de jobb som växer fram. Så bygger vi ett tryggare Sverige. Högskoleutbildning bidrar till såväl tillväxt som människors utveckling, bildning, samhällsengagemang och kritiska tänkande.

Vi socialdemokrater vill att högskolor och universitet ska finnas i hela landet och att fler platser tillförs i takt med arbetsmarknadens ökade krav på högskoleutbildad arbetskraft. Alla lärosäten ska hålla hög klass på både utbildning och forskning. Högskolornas samverkan med arbetslivet ska stärkas.

För mer kunskap och tillväxt bygger vi nu ut högskolor och universitet i hela landet med tiotusentals platser. Samtidigt satsar vi på kvalitetsförstärkningar, mer undervisningstid och höjda forskningsanslag. Det är viktigt att alla människor ges likvärdiga möjligheter att gå vidare till högskoleutbildning, oavsett bakgrund.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • stärkt kvaliteten och ökat undervisningstiden i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar samt lärarutbildningarna
 • byggt ut antalet högskoleplatser över hela landet. Från 2021 ökar antalet utbildningsplatser med nära 19 000 så att kunskapslyftet inom högskolan omfattar cirka 44 000 platser
 • höjt studiebidragsdelen i studiemedlet med 300 kr/månaden
 • Malmö högskola har tillförts resurser och blivit universitet
 • tillsatt en omfattande styr- och resursutredning
 • Höjt ambitionen för studenthälsan. 25 miljoner kronor från 2021 för att förstärka studenthälsan, förebygga psykisk och fysisk ohälsa och bidra till en bättre studiemiljö