Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Jämställdhet

Ett jämställt samhälle innebär ett tryggare Sverige

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på livets alla områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.

Socialdemokraterna vill

 • stärka skyddet mot trakasserier
 • att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid
 • att anställda inom vården ska ha rätt till arbetskläder
 • höja bidragen till kvinnojourerna
 • att föräldraförsäkringen individualiseras.

Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop

I vårt starka samhälle står vi upp för allas lika rättigheter, oavsett om du är man eller kvinna, pojke eller flicka. Ett jämställt samhälle är ett tryggare Sverige. Vi behöver fortsätta att arbeta för att förbättra jämställdheten. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och sämre möjligheter att utvecklas i arbetet.

Det är fortfarande en majoritet av kvinnorna som tar huvudansvaret för hem och familj. År 2020 tog män ut 30 procent av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 70 procent. Sverige är därmed inte jämställt.

Jämlikhet och jämställdhet ska öka i Sverige, inte minska. Det offentliga rummet ska värnas mot hat och hot. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder ska motarbetas. Offentliga medel ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga rättigheter eller undergräver demokratin. Vi vill se kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Kvinnor och män ska ha lika rätt och lansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Det är unga, framförallt unga kvinnor, som mår allt sämre. Bland unga kvinnor är andelen otrygga anställningar störst. Det finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och sexuella trakasserier.

Osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling. Arbetsmarknaden behöver därför bli mer jämställd och tryggare, psykiatrin och vården förbättras.

Det här har vi gjort

 • infört en samtyckeslagstiftning
 • stoppat allmän visstid och så kallad hyvling (när arbetsgivare ger de anställda färre arbetstimmar, istället för att säga upp. Ett sätt att kringgå turordningsregler och uppsägningstid)
 • infört heltid som norm
 • satsat på att minska mäns våld mot kvinnor
 • särskilda satsningar på kvinnors arbetsmiljö
 • höjt flerbarnstillägget och inkomstgränserna i bostadsbidraget
 • bedriver en feministisk utrikespolitik.

Uppdaterades senast: